Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 15.08.2022, meniny má Marcela.   

Správa o hodnotení a pozvánka na verejné prerokovanie: Zhodnotenie Al odpadov hydrometalurgickou technológiou

Zverejnené: 28.07.2022 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti  nasledovné:

  • Navrhovateľ -  Aldross, s. r. o., Priemyselná 14, 965 63 Žiar nad Hronom doručil podľa § 33 zákona Ministerstvu životného prostredia SR, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy 

Správu o hodnotení navrhovanej činnosti:

„Zhodnotenie  Al odpadov hydrometalurgickou technológiou“

Do  Správy o hodnotení a Všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  počas aktuálne platných stránkových dní v pondelok, stredu a v piatok  v čase od 8.00 do 14.00 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, číslo dverí 10. Správa o hodnotení  je zverejnená aj na internetovej stránke www.enviroportal.sk.  

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu do 30 dní odo dňa zverejnenia Správy o hodnotení dotknutou obcou  na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra č.1
812 35 Bratislava

Zároveň vás pozývame na spoločné verejné prerokovanie dotknutých obcí  Žiar nad Hronom a Ladomerská Vieska 

navrhovanej činnosti v zmysle § 34 ods. 2 zákona, ktoré sa uskutoční dňa  16. 8. 2022  o 15.00 hod. v zasadačke na prvom poschodí v budove Okresného úradu Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej č. 8 v Žiari nad Hronom. Verejné prerokovanie sa uskutoční v súlade s aktuálnymi opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID-19.