Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 15.08.2022, meniny má Marcela.   

Zverejnenie zámeru nájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené: 02.08.2022 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer nájmu nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho  sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaný v celosti na LV 3327 a to :

  • časť pozemku o výmere  1200 m2  z pozemku par. č. EKN 9-530/2 – orná pôda o výmere 141 374 m2, na ktorej je vybudované viacúčelové ihrisko, vrátane „ochranného pásma“ 3 m na každú stranu od hranice viacúčelového ihriska a
  • stavba viacúčelového ihriska 

(ďalej ako „Predmet nájmu“)

Účel nájmu: športové aktivity vyplývajúce z funkčnosti viacúčelového ihriska 

Doba nájmu: neurčitá - odo dňa účinnosti zmluvy 

Cena nájmu: určená v NZ 2025/2021

s možnosťou oprávnenia nájomcu dať tento predmet nájmu do podnájmu tretím osobám

pre žiadateľa:

Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Štatutárny orgán: Ján Žiak, konateľ spoločnosti
Sídlo: Ul. A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36618367
DIČ: 2020065421
IČ DPH: SK2020065421

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č.: 8378/S

Dôvod hodný osobitého zreteľa: zabezpečenie technického zázemia - športovisko viacúčelového ihriska pre MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania, kanc. č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32.