Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 15.08.2022, meniny má Marcela.   

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Žiar nad Hronom

Zverejnené: 02.08.2022 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9 odst. 2 písm. a.) a 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 58/2022 zo dňa 23.6.2022 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku Mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, identifikovaný Geometrickým plánom č. 36636029-151/2022, vyhotovený spoločnosťou Geodetické služby, s.r.o., so sídlom SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 636 029, dňa 13.5.2022:

Odčlenený z pozemku par. č. CKN 415, vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 13 063 m2, zapísanej na LV 1136 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, v podiele 1/1 vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom, ako :

  • diel č. 1 o výmere 39 m2, ktorý zároveň vytvára  pozemok par. č. CKN 415/6, ostatná plocha o celkovej výmere 39 m2
  • diel č. 2 o výmere 34 m2, ktorý zároveň vytvára  pozemok par. č. CKN 415/7, ostatná plocha o celkovej výmere 34 m2

Pozemky spolu: 73 m2

za kúpnu cenu 20 €/m2 v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania v znení Dodatkov 1-5, príloha č. 5 – cenová mapa mesta, II. zóna, t. j. 73 m2 x 73 m2 = 1 460 €

v celosti pre žiadateľa:

H.S.G. group s.r.o.
So sídlom: Ul. Rudenkova 28/4, Žiar nad Hronom, 965 01
IČO: 36 650 765

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 11828/S

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Uvedené žiadané pozemky (ostatná plocha) bezprostredne susedia so stavbou – č.s. 411 na par. č. CKN 407 – objekt pre obchod a služby, v celosti  vo vlastníctve žiadateľa, zapísanej na LV 3529 v katastrálnom území Žiar nad Hronom.

Nadobudnutím pozemkov si žiadateľ zabezpečí možnosť vybudovania parkovacích miest potrebných v zmysle platných noriem pre zrealizovanie projektu „ Novostavba bytového domu“.

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 23.6.2022 Uznesenie MsZ č. 58/2022

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor OEaF, č.d. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30, tel. 045/678 71 32.