Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 15.08.2022, meniny má Marcela.   

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Žiar nad Hronom

Zverejnené: 02.08.2022 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9 odst. 2 písm. a.) a 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 55/2022 zo dňa 23.6.2022 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, identifikovaný Geometrickým plánom č. 51822326-66/2022, vyhotoveným geodetom - Radoslav Fodor, Ul. M.R.Štefánika 1/12, Žiar nad Hronom, 965 01, IČO : 51822326 (v stave pred overením) a to: 

  • diel č. 1 o výmere 98 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 154/1, ostatná plocha o celkovej výmere 613  m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 3327 pre k.ú. Žiar nad Hronom, v podiele 1/1, ktorý zároveň vytvára nový pozemok par. č. CKN  1184/20 – zastavaná plocha o výmere  98 m2,

v celosti pre žiadateľa:

Mgr. Peter Lipták
trvale bytom: Žiar nad Hronom

za kúpnu cenu 20 €/m2, stanovenej na základe cenovej mapy mesta – II. zóna, t. j. 98 m2 x 20,-€/m2 = 1 960 €

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Pozemok zabezpečuje jediný možný vstup na parkovisko a predajňu, ktoré realizuje žiadateľ na základe mestom vydaného stavebného povolenia č. 2179/2019, O:22060/2019, a na základe ktorého bola v pozemku umiestnená časť inžinierskych sietí v zmysle uvedeného stavebného povolenia k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa ( dom č.s. 70 na pozemku par. č. CKN 1187, pozemky par. č. CKN 1186/1, 1187, 1188 zapísané na LV 332 )

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 23.6.2022 Uznesenie MsZ č. 55/2022.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor OEaF, č.d. 17, v pracovných dňoch od 7.30-15.30, tel. 045/678 71 32.