Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 28.11.2022, meniny má Henrieta.   

Obchodná verejná súťaž - Ul. A. Dubčeka

Zverejnené: 26.09.2022 | vytlačiť

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorej predmetom nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1136 v katastrálnom území Žiar nad Hronom a to:

Pozemky a dom č.s. 382 na Ul. A. Dubčeka pri cintoríne v Žiari nad Hronom: 

nehnuteľnosti v k.ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, zapísané na LV 1136 vo výlučnom vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom

  • stavba „Obytný dom na cintoríne“ č.s. 382 na novovytvorených pozemkoch p. č. CKN 1678/4 a p. č. CKN 1678/3 (vlastnícky nevysporiadaná)

Geometrickým plánom č. 51822326-124/2022, vyhotoveným dňa 13.9.2022 vyhotoviteľom Radoslav Fodor, M.R.Štefánika 1/12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO overený Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor  pod číslom G1 – 455/2022  určené ako:

  • pozemok par. č. CKN 1678/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2
    (pozemok, na ktorom je postavený bytový dom označený súpisným číslom 382)
  • pozemok par. č. CKN 1978/2, zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 216 m2

ktoré boli vytvorené z pôvodnej parcely č. EKN 354 – orná pôda o celkovej výmere 17.717 m2, zapísaná na LV č. 1136 vo vlastníctve mesta v celosti.

Výmera pozemkov spolu: 241 m2

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovej stránke mesta a tiež sú k dispozícii na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom (odd. správy majetku mesta, kancelária č. 17 na 1. poschodí MsÚ).

Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: „Obchodná verejná súťaž – Obytný dom na cintoríne č.s. 382 v Žiari nad Hronom - Neotvárať“  je potrebné doručiť na adresu:

Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.

Pri  osobnom  doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu a to v pracovných dňoch od 7.30 hod do 15.30 hod. 

Lehota na predkladanie ponúk: od 26.09.2022 do 17.10.2022 do 12,00 hod. V tejto lehote musia byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom. Ponuka predložená po uplynutí  tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Na čítanie: