Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 28.11.2022, meniny má Henrieta.   

Obchodná verejná súťaž - Ul. Jesenského

Zverejnené: 26.09.2022 | vytlačiť

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a)  a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy na predaj pozemkov a stavby  v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, vo výlučnom vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom, zapísané na LV 3327, a to:

  • pozemok par. č. CKN 782/1, orná pôda o celkovej výmere 1 638 m2

Opis Predmetu predaja: Nehnuteľnosť sa nachádza na IBV, za poslednou radou rodinných domov na Ul. Jesenského  v k. ú. Žiar nad Hronom.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno: Ing. Katarína Gajdošová
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: katarina.gajdosova@ziar.sk

Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: „Obchodná verejná súťaž – Pozemok na IBV, Ul. Jesenského - Neotvárať“ je potrebné doručiť poštou na adresu: 

Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom.

Lehota na predkladanie ponúk: od 26.9.2022 do 17.10.2022 do 12.00 hod. (vrátane). V tejto lehote musia  byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.      

Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu a to v pracovných dňoch od 7.30 hod do 15.30 hod. 

Poverený pracovník mesta vyznačí na obálke: „PRIJATÉ: dátum a čas spolu so svojím podpisom“. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Na čítanie: