Pozvánka na zasadnutie MsZ: 8.12.2022

30.11.2022

V zmysle § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 8. december 2022 (t. j. štvrtok) o 9.00 hodine do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, s týmto programom:

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. a) Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
  b) Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2023
 3. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom 
  b) V. zmena rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2022
  c) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2023 - 2025 
  d) Viacročný rozpočet mesta Žiar nad Hronom na roky 2023 - 2025
  e) Viacročný rozpočet MsKC na roky 2023 - 2025
 4. a) VZN mesta Žiar nad Hronom o miestnych daniach
  b) VZN mesta Žiar nad Hronom o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom
  c) VZN mesta Žiar nad Hronom o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach                     
 5. a) VZN mesta Žiar nad Hronom, ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, dieťa alebo žiaka ŠKZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
  b) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školskom roku 2021/2022,  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 
 6. VZN mesta Žiar nad Hronom o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom 
 7. Interpelácia poslancov
 8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM - majetkovo-právne vzťahy
  b) Informácia o výsledku kontroly NKÚ
  c) Plán zasadnutí MsZ Žiar nad Hronom na rok 2023
 9. Záver

Mgr. Peter Antal, primátor mesta

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png