Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 07.02.2023, meniny má Vanda.   

Zverejnenie zámeru nájmu majetku majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené: 17.01.2023 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 143/2022 zo dňa 8.12.2022 zverejňuje svoj zámer nájmu nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to časti  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaný na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, vo vlastníctve mesta:

  • z pozemku par. č. CKN 287/10, záhrada o celkovej výmere 855 m2 časť o výmere 376 m2

Účel nájmu: pestovanie poľnohospodárskych plodín pre vlastnú spotrebu a na osobnú rekreáciu

Doba nájmu: na dobu určitú – 15 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy

Cena nájmu: 376 m2 x 0,17 €/m2/rok - v Zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, t.j. 63,92 €/rok, zaokrúhlene 64 €/rok.

Pre žiadateľa:   

  • Peter Beňuška, trvale bytom: 965 01 Žiar nad Hronom

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

  • Žiadateľ je dlhodobý užívateľ záhradky (už ako druhá generácia – min 25 rokov), o pôdu sa stará a udržiava ju.   

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania, kanc.  č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32.