Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov - kancelárie na Ul. Nám. Matice slovenskej

26.01.2023

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytový priestory - kancelárie nachádzajúce sa v stavbe vedenej ako administratívna budova st.org., súp. č. 409, postavenej na KN-C parcele č. 643 nachádzajúcej sa na  Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom, katastrálne územie Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom,  zapísanej na LV 1136.

Nebytové priestory sú vhodné na zriadenie kancelárie.

Ročná sadzba nájmu je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom, t. j. 72,10 €/m2/rok. Zároveň záujemca uhrádza zálohové platby za poskytované služby (odvoz odpadu, EE, vodné a stočné, teplo a TÚV) spojené s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú predmetom ročného vyúčtovania podľa skutočných nákladov k 31.5. za predchádzajúci kalendárny rok. Mesačná 

Bližšie informácie je možné získať  a zároveň záujemcovia svoje žiadosti môžu doručiť na Mestský úrad, Ul. Štefana Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom, odbor ekonomiky a financovania, kanc. č. 17 v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Telefónne číslo: 045/678 71 32
e-mail.: miroslava.paulikova@ziar.sk

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png