Ponuka na predaj hnuteľného majetku – nožové mlyny

27.02.2023

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom článku V. bod 6 ponúka na odpredaj hnuteľný majetok mesta Žiar nad Hronom – nožové mlyny z dôvodu jeho nevyužitia. 

Špecifikácia hnuteľného majetku:

Oblasť využitia: odpadové hospodárstvo

Názov: Nožové mlyny SG 400/600 30 kW 3/2

Počet: 1 ks

Určenie: Stroj je určený na drvenie odpadu ako PET fľaše, komunálny plastový odpad, pneumatiky a pod. za účelom zníženia objemu odpadu. Výstupom je drvina s veľkosťou zrna podľa použitého sita – štandardne 8 mm.

Stav: vykonaná skúšobná prevádzka

Umiestnenie stroja: Mesto Žiar nad Hronom, areál Technických služieb – Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, Žiar nad Hronom

Cena: dohodou v €

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor životného prostredia a infraštruktúry, kanc.  č. dverí 9, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 25.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png