Zámer priameho nájmu majetku mesta Žiar nad Hronom

23.03.2023

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu časti nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných v katastri nehnuteľností a to:

  • parcela E-KN č. 9-530/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 141 328 m2 zapísaná na LV č. 3327 v časti nachádzajúcej sa na pravej strane od vchodovej časti bytového domu č. 597 na Ulici SNP v Žiari nad Hronom, k. ú. Žiar nad Hronom o záujmovej výmere 321 m2 a 32 m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

  • vzhľadom ku špecifičnosti podmienok stavby mesto iné cenové ponuky neprijíma,
  • účel nájmu: vybudovanie dvoch spevnených plôch na účel parkovania celkom 19 osobných motorových vozidiel vyhradených pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 597,
  • doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom uzavretia zmluvy,
  • cena nájmu pozemkov: stanovená ročná sadzba nájmu pozemku je pevná a v zmysle Cenníka za dlhodobý prenájom, časť II., ktorý tvorí prílohu č. 1 Internej smernice č. 12 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom, je vo výške 1 €/spevnenú plochu/rok.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor životného prostredia a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod., tel. č. 045/678 71 43 resp. mobil 0917 857 165.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png