Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v stredisku E-GEO-2 Lovča: Správa o hodnotení a pozvánka na verejné prerokovanie

24.03.2023

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti  nasledovné:

Navrhovateľ, PW geoenergy a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 53 820 843 doručil Ministerstvu životného prostredia SR, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie  ako príslušnému orgánu štátnej správy 

Správu o hodnotení navrhovanej činnosti: „Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v stredisku E-GEO-2 Lovča“

Do Správy o hodnotení a Všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  počas aktuálne platných stránkových dní v pondelok, stredu a v piatok  v čase od 8.00 do 15.00 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, číslo dverí 10. Správa o hodnotení  je zverejnená na webovej stránke www.enviroportal.sk.  

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu do 30 dní odo dňa zverejnenia Správy o hodnotení dotknutou obcou  na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Nám. Ľudovíta Štúra č.1
812 35 Bratislava
. 

Zároveň vás pozývame na spoločné verejné prerokovanie dotknutých obcí Lovča a Žiar nad Hronom navrhovanej činnosti v zmysle § 34 zákona, ktoré sa uskutoční dňa 12. apríla 2023  o 17.00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Lovči, Ul. Geromettova 46.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png