Výberové konanie: riaditeľ / riaditeľka Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej Parákovej

12.05.2023

Primátor mesta Žiar nad Hronom vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľ / riaditeľka

Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej Parákovej, Jilemnického ul. 2, Žiar nad Hronom

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť v súlade so zákonom č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch   a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • splnenie podmienky zaradenia do karierového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a) až c) zákona  č. 138/2019  Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2  zákona č. 138/2019 Z. z. – spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca (funkčné vzdelávanie).

Iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • znalosť práce s PC.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • overená kópia dokladu o absolvovaní funkčného vzdelávania alebo získaní vysokoškolského vzdelania v študijnom programe zameranom na manažment výchovy a vzdelávania; ak uchádzač neabsolvoval vzdelávanie na získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca, predloží čestné vyhlásenie, že je účastníkom vzdelávania na získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca, ktorého predpokladané absolvovanie je v termíne pred plánovaným začiatkom výkonu pracovnej činnosti vedúceho zamestnanca,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúcej minimálne 5 rokov,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • predloženie písomne spracovaného návrhu koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 4 strán,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (odpis z registra trestov sa bude vyžadovať len od úspešného uchádzača),
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie, že voči uchádzačovi nie je vznesené obvinenie,
 • čestné vyhlásenie, že na osobu uchádzača nie je podaná obžaloba,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania  v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do: 05.06.2023

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné poslať - doručiť v zalepenej obálke s označením  „Výberové konanie – Základná umelecká škola Zity Strnadovej Parákovej, Jilemnického ul. č. 2, Žiar nad Hronom - neotvárať“ na adresu:

Mestský úrad
Personálne oddelenie
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti na úrad. Vyhlasovateľ  výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady, a ktorí do termínu podania prihlášky nepredložia všetky požadované doklady. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

                                                                             

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png