Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľnosti - v Parku Š. Moysesa

30.05.2023

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a ods. 9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom zverejňuje svoj zámer priameho prenájmu časti nehnuteľnosti - pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom: 

Účel priameho nájmu: umiestnenie jednostranného reklamného informačného zariadenia o výmere 2 m x 1,5 m na oplotení pri vstupe do areálu MINIZOO v Parku Š. Moysesa, na pozemku CKN parcela č. 1643/1 - ostatná plocha o celkovej výmere 2 673 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1136, a to 

pre žiadateľa:

Ošetrenie-stromov, s. r. o.
So sídlom: Bystrická 471/36, 966 81 Žarnovica
IČO: 53 740 921   

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 41246/S

Cena prenájmu: cena za umiestnenie reklamného informačného zariadenia a reklamnej stavby sa stanovuje v závislosti od výmery reklamnej plochy v m2 aj za každý začatý m2 a to na sumu 50 €/m2/rok v zmysle Cenníka za dlhodobý prenájom, časť III.a), ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom, t. j. 150 € /rok (2 m x 1,5 m = 3 m2).

Doba nájmu: Určitá do 31.05.2024 s výpovednou lehotou jeden mesiac

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - Odbor životného prostredia a infraštruktúry, č. dverí 9, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 25.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png