Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 27.09.2023, meniny má Cyprián.   

Výzva pre ukrajinských zdravotníckych pracovníkov

Zverejnené: 06.06.2023 | vytlačiť

Výzva pre ukrajinských zdravotníckych pracovníkov v povolaní lekár, zubný lekár, sestra a praktická sestra-asistent na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na refundáciu nákladov súvisiacich s etablovaním zahraničných zdravotníckych pracovníkov v BBSK

Na Slovensku je nedostatok lekárov. Dlhoročné nekoncepčné riadenie systému zdravotníctva v oblasti vzdelávania, prípravy lekárov a vytvárania vhodných pracovných podmienok pre ich etablovanie v praxi výrazne prispelo k tomu, že slovenskí lekári pracujú v zahraničí a medicína sa stáva odborom, ktorý pre mladých ľudí prestáva byť zaujímavý. V Banskobystrickom kraji je viac ako 30% všeobecných lekárov a zubárov vo veku nad 65 rokov, ktorí postupne odchádzajú do dôchodku. V dôsledku nedostatku mladých lekárov nemajú odchádzajúci lekári komu odovzdať svoje ambulancie, a tak sa zdravotná starostlivosť o pacientov v niektorých regiónoch kraja stáva nedostupnou. Pretrvávajúcim problémom je takisto počet ďalšieho zdravotníckeho personálu vrátanie sestier a praktických sestier. Podľa štatistík OECD bol v roku 2019 počet sestier v SR v prepočte na počet obyvateľov pod priemerom OECD a EÚ, pričom zároveň tento počet kontinuálne klesá od roku 2000.

Krátkodobým riešením tejto situácie je okrem iného aj vytvorenie nástrojov, ktoré zjednodušia prístup na trh práce v oblasti zdravotníctva pre zdravotníkov zo zahraničia. Ak sa lekár zo zahraničia rozhodne, že chce pracovať v ambulancii na Slovensku, čaká ho dlhá a finančne náročná cesta, v rámci ktorej musí absolvovať viacero skúšok, atestácií a praxe v niektorej z nemocníc.

V 1. kole grantového programu „Help Ukrainian medics“ bol schválený finančný príspevok 4 lekárom v celkovej hodnote 2 000 €. Finančný príspevok bol určený na refundáciu nákladov spojených s úspešným absolvovaním doplňujúcej skúšky odbornosti v SR.

Banskobystrický samosprávny kraj vyhlasuje 2. kolo grantového programu „Help Ukrainian medics“, v rámci ktorého má záujem pokračovať nielen v podpore ukrajinských lekárov/lekárok, ale aj rozšíriť túto podporu o zdravotnícke povolania: sestra a praktická sestra-asistent.

Cieľom predkladanej výzvy je ukrajinským zdravotníckym pracovníkom poskytnúť finančný príspevok na refundáciu nákladov za úspešné absolvovanie Doplňujúcej skúšky pre zdravotníkov z tretích krajín. Výzva je určená ukrajinským zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, sestra a praktická sestra-asistent, ktorí absolvovali Doplňujúcu skúšku pre zdravotníkov z tretích krajín a sú v pracovnom pomere (na akejkoľvek pracovnej pozícii) u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na území Banskobystrického kraja. Termín vykonania skúšky sa bude akceptovať aj spätne od 1.5.2022.

Maximálna výška podpory pre jedného žiadateľa v zdravotníckom povolaní lekár/zubný lekár je 500 €

Maximálna výška podpory pre jedného žiadateľa v zdravotníckom povolaní sestra, praktická sestraasistent je 250 €

Otvorenie 2. kola grantového programu: od 7.6.2023 do 15.7.2023

Uzávierka predkladania žiadostí: 15.7. 2023

Vyhodnotenie grantového programu: o podpore žiadostí bude rozhodovať hodnotiaca komisia menovaná riaditeľkou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.

Ak ste sa rozhodli požiadať o finančné prostriedky z grantu „Help Ukrainian medics“, je potrebné:

  • vyplniť žiadosť o poskytnutie finančného príspevku,
  • priložiť prílohy (postačujúce sú kópie dokladov)

Prílohy:

  • Kópia dokladu totožnosti (štatút dočasného útočiska alebo povolenie na pobyt)
  • Kópia dokladu o dosiahnutom medicínskom vzdelaní (postačujúca je fotokópia úradného prekladu)
  • Doklad o uhradení poplatku za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky
  • Potvrdenie o úspešnom absolvovaní Doplňujúcej skúšky pre zdravotníkov z tretích krajín
  • Potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere so sídlom v BBSK

Poznámky:

Žiadosť je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 15.7.2023 na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23 , 974 01 Banská Bystrica s uvedením poznámky „Žiadosť o finančný príspevok Help Ukrainian medics“.

Táto grantová výzva je financovaná z finančných prostriedkov Velux Foundation.

Bližšie informácie o programe vám poskytne:

Mgr. Dávid Mesík
Tel. 0947913314
e-mail: david.mesik@dobrykraj.sk