Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 27.09.2023, meniny má Cyprián.   

Zámer navrhovanej činnosti: IBV Žiar nad Hronom - Západ

Zverejnené: 30.08.2023 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti nasledovné:

Navrhovateľ - ESTY, s. r. o., M. R. Štefánika 451/10, 965 01 Žiar nad Hronom predložil podľa § 22 zákona Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy zámer navrhovanej činnosti:

„IBV Žiar nad Hronom - Západ“

Predmetom posudzovania je vybudovanie potrebných inžinierskych sietí vrátane komunikácií sprístupňujúcich jednotlivé parcely novej individuálnej bytovej výstavby (v texte ako „IBV“) vo forme rodinných domov na západnom okraji k. ú. Žiar nad Hronom.

Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR: www.enviroportal.sk, pod názvom akcie: „IBV Žiar nad Hronom - Západ" na www.minv.sk.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k Zámeru doručiť do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu:

Okresný úrad Žiar nad Hronom
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej č. 8
965 01 Žiar nad Hronom

Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.