Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: učiteľ predprimárneho vzdelávania

19.09.2023

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku pre predprimárne vzdelávanie s nástupom od 1. novembra 2023 na dobu určitú  počas zastupovania rodičovskej dovolenky.

Kvalifikačné predpoklady:

  • Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinnej od 1.9.2023.

Platové podmienky:

  • Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, účinné od 1.1.2023 a od 1.9.2023.

Požadované doklady:

  • žiadosť a profesijný životopis
  • diplom z vykonania maturitnej resp. štátnej skúšky v požadovanom odbore
  • iné diplomy, osvedčenia, certifikáty preukazujúce formy profesijného vzdelávania

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť  
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Doklady je možné zaslať na adresu MŠ alebo na uvedený e-mail do 1. októbra 2023:

Materská škola
Ul. Dr. Janského č. 8
965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: 045/672 51 22
e-mail: riaditel@ziarskeskolky.sk

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png