Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Žiar nad Hronom

25.09.2023

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9 odst. 2 písm. a.) a 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom zo dňa 21.9.2023 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom zapísané na LV 1136, v celosti vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom, a to:

pozemok par. č. CKN, v cene (75 eur/m2), v podiely, pre žiadateľov:

  1. pozemok par. č. CKN 288/319, zastavaná plocha o výmere 14 m2, v cene: 1  050 eur, v celosti pre Janok Gustáv, 965 01 Žiar nad Hronom
  2. pozemok par. č. CKN 288/320, zastavaná plocha o výmere 14 m2, v cene : 1 050 eur, v celosti do BSM pre Hegedüs Július a Hegedüsová Emília rod. Bodáková, 965 01 Žiar nad Hronom
  3. pozemok par. č. CKN 288/321, zastavaná plocha o výmere 14 m2, v cene: 1 050 eur, pre každého 1/2 k celku
    a.) Barniaková Soňa rod. Kuhútová, 965 01 Žiar nad Hronom
    b.) Barniak Branislav, 965 01 Žiar nad Hronom

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

je skutočnosť, že každý budúci kupujúci žiadanú plochu užíva na základe nájomnej zmluvy a na vlastné náklady si vybudoval parkovacie miesto.

Iný spôsob prevodu by totiž nezabezpečil, že vyhradené parkovacie miesta budú prevedené práve nájomcom týchto miest.

Pre mesto je tento spôsob prevodu jediným riešením pre naplnenie vytýčených cieľov riešenia statickej dopravy v meste, v kombinácii s parkovacou politikou mesta.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor OEaF, č.d. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30, tel. 045/678 71 32

 

logo_mestske_noviny.png
logo_prevencia_ziar.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png
logo_intech.png