Zverejnenie zámeru nájmu majetku mesta  Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

25.09.2023

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom zo dňa 21.9.2023 zverejňuje svoj zámer nájmu nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho  sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaný na liste vlastníctva č. 1136, v celosti vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom, a to:

  • z pozemku par. č. CKN 287/11, záhrada o celkovej výmere 734 m2, časť o výmere cca 180 m2
  • z pozemku par. č. CKN 287/13, záhrada o celkovej výmere 199 m2, časť  o výmere cca 95 m2

Spolu: 275 m2

(ďalej ako „Predmet nájmu“)

Účel nájmu: pestovanie poľnohospodárskych plodín pre vlastnú spotrebu a chov drobných hospodárskych zvierat (sliepky a psy...)

Cena nájmu:

  • cena nájmu je určená podľa cenníka – príloha č. 1 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta II a.): 0,17 eur/m2/rok, t. j.  275 m2 x 0,17 eur/m2/rok =  46,75 eur/rok, zaokrúhlene 47 eur/rok

doba nájmu: určitá, a to na dobu 15 rokov, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 

pre žiadateľa:

Mgr. Zuzana Janíšková
nar. 7.6.1987
bytom: ul. Dr. Janského 447/5, 965 01 Žiar nad Hronom

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Žiadateľ je užívateľom predmetu nájmu. Uzavretím zmluvy dôjde k zosúladeniu skutočného stavu.

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania, kanc.  č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png