Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Žiar nad Hronom

25.09.2023

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom zo dňa 21.9.2023 zverejňuje zámer odplatnej zámeny nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemkov nachádzajúcich sa v  katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, a to:

  • z nehnuteľnosti par. č. CKN 728/1, zastavaná plocha o celkovej výmere 525 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 362,  GP č. 51822326-45/2023, vyhotovený Radoslav Fodor, M. R. Štefánika 1/12, 965 01 Žiar nad Hronom, overeným dňa 27.06.2023 pod číslom G1 – 278/2023 bol určený:
    • novovytvorený pozemok par. č. CKN 728/5, zastavaná plocha o celkovej výmere 92 m2

v celosti v BSM:

Líška Jozef, nar. 22.3.1940
a manželka Líšková Anna rod. Pinková, nar. 31.1.1945
obaja trvale bytom Jesenského 882/80, 965 01 Žiar nad Hronom

za pozemok určený podľa GP:

  • diel 7 o výmere 164 m2, ako časť par. č. CKN 1819/56, odčlenený z pôvodného pozemku par. č. EKN 9-590/66, zastavaná plocha o celkovej výmere 164 m2, zapísaný na LV 3327 
  • diel 8 o výmere 32 m2, ako časť par. č. CKN 1819/56, odčlenený z pôvodného pozemku par. č. EKN 9-600/2, ostatná plocha o celkovej výmere 1051 m2, zapísaný na LV 3327

ako:

  • novovzniknutý pozemok par. č. CKN 1819/56, zastavaná plocha o celkovej výmere 196 m2

v celosti vo vlastníctve:

Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom
IČO: 00 321 125

rozdiel z výmery 104 m2 vo výške 20 eur/m2 - stanovenej  na základe cenovej mapy mesta v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žiar nad Hronom – II. zóna, t. j. 2 080 eur (slovom dvetisíc osemdesiat eur) uhradia žiadatelia do 15 dni od účinnosti zámennej zmluvy

Dôvod hodný osobitého zreteľa: 

Zámenou získa Mesto Žiar nad Hronom pozemok pod stavbou cesty a chodníka na IBV do svojho vlastníctva a dôjde k zosúladeniu užívacieho a vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnostiam.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania č. dverí 17 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., t. č. 045/678 71 32

 

logo_mestske_noviny.png
logo_prevencia_ziar.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png
logo_intech.png