Obchodná verejná súťaž: Ubytovňa  č. s. 1144 s pozemkami v Žiari nad Hronom

25.09.2023

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), § 261 ods. 9 zákona č. 513/1991  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v katastrálnom území Žiar nad Hronom a to:

nehnuteľnosti v k.ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, zapísané na LV 1136 vo výlučnom vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom, a to:

  • stavba „slobodáreň“ č. s. 1144 postavenej na CKN parcele č. 711/16 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 365 m2
  • pozemok par. č. CKN 711/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 365 m2
  • pozemok par. č. CKN 711/83, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2

nehnuteľnosť v k.ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, zapísaná na LV 3978 pod B1 v spoluvlastníckom podiely 5/7 vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom, a to:

  • pozemok par. č. CKN 711/26, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 142 m2, spoluvlastnícky podiel 5/7 – t.j. 101,43 m2

Opis predmetu predaja:

Stavba a pozemky sú situované v zastavanom území mesta Žiar nad Hronom, na Ul. SNP v Žiari nad Hronom.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno: Ing. Miroslava Paulíková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: miroslava.paulikova@ziar.sk

Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: „Obchodná verejná súťaž – Ubytovňa  č. s. 1144 s pozemkami v Žiari nad Hronom - Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu:

Mesto Žiar nad Hronom
Mestský úrad
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom. 

Pri  osobnom  doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu a to v pracovných dňoch od 7.30 hod do 15.30 hod. 

Lehota na predkladanie ponúk: od 25.09.2023 do 16.10.2023 do 12,00 hod. V tejto lehote musia  byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom. Ponuka predložená po uplynutí  tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Na stiahnutie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_prevencia_ziar.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png
logo_intech.png