Obchodná verejná súťaž: Pozemok pod PRIOROM

25.09.2023

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a)  a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy na predaj pozemku v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, vo výlučnom vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom, zapísaný na LV 1136 :

  • pozemok par. č. CKN 1149/241, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 6 807 m2

Opis Predmetu predaja:

Pozemok sa nachádza v časti Pod Vršky, pod PRIOROM na Ul. M Benku, v priestore trávnatého porastu oproti bytovým domom.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno: Ing. Katarína Gajdošová
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: katarina.gajdosova@ziar.sk

Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: „Obchodná verejná súťaž – Pozemok pod PRIOROM - Neotvárať“ je potrebné doručiť poštou na adresu: 

Mesto Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom

Lehota na predkladanie ponúk: od 25.9.2023 do 16.10.2023 do 12,00 hod. (vrátane). V tejto lehote musia  byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.      

Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu a to v pracovných dňoch od 7.30 hod do 15.30 hod. 

Poverený pracovník mesta vyznačí na obálke: „PRIJATÉ: dátum a čas spolu so svojím podpisom“. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Na stiahnutie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_prevencia_ziar.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png
logo_intech.png