Záverečné stanovisko: Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v stredisku E-GEO-2 Lovča

06.12.2023

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 37, ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona) oznamuje verejnosti  nasledovné:

Ministerstvo životného prostredia SR na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona vydalo podľa § 37 zákona záverečné stanovisko k činnosti

„Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v stredisku E-GEO-2 Lovča“,

navrhovateľom ktorej je PW geoenergy, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina.

Na základe výsledku konania vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vykonaného podľa zákona MŽP SR súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti za predpokladu dodržania všetkých platných právnych predpisov a splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI. 3 predmetného záverečného stanoviska.

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas stránkových dní v pondelok, stredu a v piatok v čase od  8:00 do 15.00 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, Ulica Š. Moysesa 46, I. poschodie, číslo dverí 10. Záverečné stanovisko je zverejnené aj na stránke www.enviroportal.sk.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png