Voľné pracovné miesto: príslušník mestskej polície

10.05.2024

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46, príjme do pracovného pomeru na voľné pracovné miesto príslušníka mestskej polície.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie
 • vek nad 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
 • znalosť úradného jazyka slovom a písmom
 • výhodou - odborná spôsobilosť v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov
 • výhodou - zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva za účelom výkonu činnosti príslušníka polície

Iné kritériá a požiadavky:

 • dobré komunikačné, organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • ovládanie práce s PC
 • platný vodičský preukaz minimálne skupiny „B“

K prihláške na voľné pracovné miesto je potrebné pripojiť:

 • prihlášku do zamestnania            
 • profesijný životopis a motivačný list
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce mestského policajta  
 • fotokópiu platného vodičského preukazu
 • fotokópiu platného zbrojného preukazu

Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Prihlášku s požadovanými dokladmi doručte na adresu:

Mestský úrad
personálne oddelenie
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png