Pozvánka na zasadnutie MsZ: 14.12.2023

06.12.2023

V zmysle § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 14. december 2023 (t. j. štvrtok) o 9.00 hodine do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, s týmto programom:

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
  a) Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
  b) Plán kontrolnej činnosti HKM na I. polrok 2024
 2. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 30.9.2023
  b) III. zmena rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2023
  c) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2024 - 2026
  d) Viacročný rozpočet mesta Žiar nad Hronom na roky 2024 - 2026
 3. e) Viacročný rozpočet MsKC na roky 2024 - 2026
 4. VZN o miestnych daniach
 5. a) VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom
  b) VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
 6. VZN o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby poskytované a zabezpečované mestom Žiar nad Hronom, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 5/2021, VZN č. 1/2023 a VZN č. 5/2023
 7. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom
 8. a) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2023  o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom
  b) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa  alebo žiaka  školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 6/2022
  c) Správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2022/2023 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom
 9. Informácia o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom
 10. Interpelácia poslancov
 11. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM - majetkovo-právne vzťahy
  b) Časový a obsahový plán zasadnutí MsZ Žiar nad Hronom na rok 2024
 12. Záver

Mgr. Peter Antal, primátor mesta

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png