Voľné pracovné miesto: učiteľ/ka pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

10.05.2024

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru na dobu určitú učiteľa/učiteľku materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s nástupom od 1. septembra 2024. 

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa 

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinnej od 01.09.2023.

Platové podmienky:

 • Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1.9.2023.

Požadované doklady:

 • žiadosť a profesijný životopis
 • diplom z vykonania maturitnej resp. štátnej skúšky v požadovanom odbore
 • iné diplomy, osvedčenia, certifikáty preukazujúce formy profesijného vzdelávania

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť  
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka 
 • odborná prax a skúsenosť s prácou v špeciálnej triede  alebo špeciálnej materskej škole pre deti so ŠVVP je výhodou

Doklady je možné zaslať na adresu školy do 25.5.2024

Materská škola
Ul. Dr. Janského č. 8
965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: 045/672 51 22
e-mail: riaditel@ziarskeskolky.sk

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png