Zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Nám. Matice slovenskej

07.06.2024

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 32 11 25 v zmysle § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 72/2024 zo dňa 25.4.2024 zverejňuje svoj zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

  • Kancelárie č. 8,9,10,14,15,16 a 17 o celkovej výmere 167 m2, nachádzajúce sa na prízemí stavby administratívna budova st. org. so súpisným číslom 409, postavenej na CKN parcele č. 643/1 na Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom.

Účel nájmu: prevádzkovanie bankových služieb
Cena nájmu: 194 €/m2/za rok
Doba nájmu: určitá 5 rokov

pre žiadateľa:

Prima banka Slovensko, a.s.
Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 31 575 951

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že banka využíva predmetné priestory už od r. 2004, ktoré bolo potrebné stavebne upraviť na prevádzkovanie bankových služieb. Banka má zámer tieto priestory naďalej využívať a preinvestovať do priestoru ďalšie finančné prostriedky na komplexný remodeling celej pobočky.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png