Z prvého tohtoročného zastupiteľstva

22.02.2024 14:18:41
Z prvého tohtoročného zastupiteľstva

Vo štvrtok 22. februára sa poslanci mestského zastupiteľstva zasadli po prvýkrát. Prítomných bolo 17 poslancov.

Všetci prítomní si v úvode zastupiteľstva minútou ticha uctili pamiatku nášho kolegu, historika a kastelána Petra Mosného, ktorý nás navždy opustil v stredu 21. februára.

Poslanci na februárovom zastupiteľstve schválili prvú zmenu rozpočtu, a to sumu 5 000 eur pre OZ ZAŽIAR a sumu 33 000 eur pre Technické služby Žiar nad Hronom spol. s.r.o na rekonštrukciu priestorov určených pre verejné toalety na hlavnej autobusovej stanici.

Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo Zmeny a doplnky Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom – Dodatok č. 1, a to v súvislosti s prichádzajúcimi žiadosťami o prenájom pozemkov v majetku mesta z dôvodu uloženia inžinierskych sietí vznikla potreba doplniť dôvody hodné osobitného zreteľa pri nájme majetku.

Ján Žiak z kancelárie primátora mesta predložil poslancom vyhodnotenie podujatí z Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom za rok 2023 a Návrh Kalendára športových podujatí na rok 2024. V minulom roku sa okrem iných konalo podujatie Športovec mesta, Beh oslobodenia mesta, Memoriál Jozefa Juhaniaka, 20. ročník Behu SNP do vrchu, Dni športu či plavecký maratón Rozplávajme Žiar. V tomto roku je naplánovaných 14 športových podujatí, ktorých organizátorom je mesto Žiar a 38, pri ktorých je mesto spoluorganizátorom. Z nich vyberáme napríklad Veľkonočné plavecké preteky, Kaprársky maratón, Čokoládovú tretru či Celoslovenský tenisový turnaj.

Z prvého tohtoročného zastupiteľstva

Žiarska ZUŠ bude mať elokované pracovisko v cirkevnej škole

V ďalšom bode mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie Elokovaného pracoviska ako súčasti Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej – Parákovej v Základnej škole s materskou školou Š. Moysesa, so sídlom A. Kmeťa, a to z dôvodu vysokého záujmu o vzdelávanie v žiarskej ZUŠ.

Poslanci na februárovom zastupiteľstve ďalej schválili predloženie žiadosti žiadateľa Technické služby, spol. s r. o. o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2023/001 Fondu na podporu športu na projekt „Stavebné úpravy – riešenie saunových priestorov krytej plavárne“, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 30% z celkovej sumy oprávnených výdavkov projektu a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta. Viac o plánovanej rekonštrukcii píšeme v samostatnom článku.

Podávame projekt na rekonštrukciu športoviska na Jednotke

V rámci tohto bodu schválili aj predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe Výzvy číslo 2023/001 Fondu na podporu športu na projekt „Rekonštrukcia športoviska v areáli I. ZŠ - Žiar nad Hronom“, zabezpečenie realizácie projektu a zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 30 percent z celkovej sumy oprávnených výdavkov projektu, a taktiež zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta.