Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.10.2022, meniny má František.   

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom ako dotknutá obec, v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona")


oznamuje verejnosti nasledovné:


Navrhovateľ - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, zastúpený spoločnosťou STRABAG s.r.o. so sídlom v Bratislave predložil Ministerstvu životného prostredia podľa §18 zákona


Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:


„Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat"


vypracované podľa Prílohy č.8a zákona.

Do uvedeného Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vrátane Netechnického zhrnutia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie každý pracovný deň v čase od 7.30 do 15.30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 6 .

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke www.enviroportal.sk. Netechnické zhrnutie je zverejnené v prílohe tohto oznámenia.


Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti doručiť na adresu:


Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľ. Štúra č.1
812 35 Bratislava

Na čítanie: