Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 29.11.2021, meniny má Vratko.   

Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Žiar nad Hronom

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 6, ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)

oznamuje verejnosti nasledovné:

Obstarávateľ - mesto Žiar nad Hronom, predložil obvodnému úradu životného prostredia ako príslušnému orgánu štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona


Oznámenie o strategickom dokumente

Zmeny a doplnky č. 2
Územného plánu mesta Žiar nad Hronom

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie každý pracovný deň v čase od 7.30 - 15.30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, č. d. 6. Oznámenie je zverejnené v elektronickej podobe aj v prílohe tohto oznamu.

Verejnosť môže podľa § 6, ods. 4 zákona svoje písomné stanovisko k oznámeniu doručiť na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko Žarnovica, Ul. Bystrická 53, 966 81 Žarnovica do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, t. j. do 06.04.2011.

Na čítanie: