Dnes je 26.01.2021, meniny má Tamara.   

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov - Reštaurácia

Zverejnené: 18.12.2020 | vytlačiť

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) smerujúcu k uzavretiu zmluvy o nájme, ktorej predmetom sú nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe – Administratívna budova so súpisným číslom 439, vchod č. 46, postavenej na CKN parcele č. 644 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.619 m2, nachádzajúcej sa na adrese Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom – katastrálny odbor, pre Okres Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, katastrálne územie Žiar nad Hronom a to:

Nebytový priestor Umiestnenie Výmera Minimálna ročná sadzba nájmu za 1 m2

Minimálne nájomné/rok

2 kancelárie

1. NP 15,81 m2 62,00 € 980,22 €
Reštaurácia 1. NP 78,80 m2 90,00 € 7 092,00 €
Kuchyňa, sklady 1. NP 126,23 m2 29,00 € 3 660,67 €
SPOLU   220,84 m2   11 732,89 €

(ďalej aj ako „nebytové priestory“)

Nebytové priestory nie sú zariadené (pozn. súčasné zariadenie a vybavenie nebytových priestorov nie je súčasťou predmetu nájmu). 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno: Ing. Miroslava Paulíková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: miroslava.paulikova@ziar.sk

Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: "Obchodná verejná súťaž – Nebytové priestory REŠTAURÁCIA - Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom. 

Pri osobnom  doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu a to v pracovných dňoch od 7.30 hod do 15.30 hod. 

Lehota na predkladanie ponúk: od 14.12.2020 do 28.1.2021 do 12.00 hod. V tejto lehote musia  byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom. Ponuka predložená po uplynutí  tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Na čítanie: