Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 13.08.2022, meniny má Ľubomír.   

Výberové konanie: 6 pracovných miest pracovníkov miestnej občianskej poriadkovej služby

Zverejnené: 10.01.2022 | vytlačiť

 

Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad, Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar and Hronom vyhlasuje výberové konanie na

6 pracovných miest pracovníkov miestnej občianskej poriadkovej služby

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25. januára 2022 o 08.00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu v Žiari nad Hronom, formou osobného pohovoru, za dodržania aktuálne platných hygienických opatrení.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mestského úradu. 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19.01.2022. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • písomná žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne potvrdenie školy o ukončení povinnej školskej dochádzky,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (viď. Príloha č. 1 tohto Oznamu o VK)
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu pracovníka miestnej občianskej poriadkovej služby sú: 

 • ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní („školský zákon“),
 • znalosť slovenského jazyka – výhoda,
 • absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda.

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu pracovníka miestnej občianskej poriadkovej služby sú:

 • vek minimálne 18 rokov,
 • bezúhonnosť,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (napr. maďarský jazyk, rómsky jazyk),
 • znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity), 
 • akceptácia zo strany komunity,
 • trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda,
 • predchádzajúce skúsenosti s činnosťou miestnej občianskej poriadkovej služby – výhoda.

Doplňujúce výberové kritériá na obe pozície sú:

 • motivácia pre prácu s príslušníkmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,
 • schopnosť pracovať v tíme, schopnosť  riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií,
 • komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu a podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčia predložením Čestného vyhlásenia o bezúhonnosti pred absolvovaním výberového konania (viď. Príloha č. 1 tohto Oznamu o VK).

Každý úspešný uchádzač, s ktorým mesto Žiar nad Hronom uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje predložením výpisu z registra trestov (záujemca nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak bol odsúdený alebo priznal vinu za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti a proti rodine a mládeži) nie starším ako tri mesiace.

Miestom výkonu práce je kataster mesta Žiar nad Hronom. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. februára 2022.

Hrubá mzda pre pracovnú pozíciu pracovník miestnej občianskej poriadkovej služby je 646 €.

Náplň práce miestnej občianskej poriadkovej služby:

Oblasť: Ochrana verejného poriadku

 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva, 
 • je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a mestskej polície,
 • neodkladne hlási príslušníkom PZ SR a mestskej polície prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov mesta, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku,
 • monitoruje a hlási príslušníkom PZ SR a mestskej polície pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v meste v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov,
 • poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie, 
 • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase primátora mesta, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných mestom, príp. v spolupráci s mestom.

Oblasť: Ochrana súkromného a verejného majetku

 • výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov mesta,
 • monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí,...),
 • dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení...),
 • monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR,
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie viktimizácie (ako sa nestať obeťou trestného činu), 
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii, 
 • je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru PZ SR, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákon č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok).

Oblasť: Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi

 • kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite a meste bez prítomnosti rodičov,
 • kontroluje miesta stretávania sa detí a mládeže bez kontroly rodičov (napr. cintorín, športoviská,...),
 • v spolupráci s PZ SR alebo mestskou políciou asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky (zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb), 
 • ak mesto nevyužíva pomáhajúce profesie ako sú komunitní pracovníci, terénni sociálni pracovníci a asistenti učiteľa, kontroluje školopovinné detí, zdržujúce sa v danej lokalite a meste počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, v prípade choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov na dodržiavanie liečebného
 • režimu a nahlasuje takéto prípady mestskému úradu, 
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie ochrany zdravia a hygieny.

Oblasť: Ochrana životného prostredia

 • upozorňovanie a monitorovanie správneho nakladania s odpadom (napr. kontrola zberných nádob, zberných stanovísk),
 • upozorňovať na dôsledky nesprávneho nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie obyvateľov MRK,
 • podporovať obyvateľov v recyklácii odpadu a oboznamovať s jej významom (názorné príklady o jednotlivých triedených zložkách komunálnych odpadov, ktoré sú povinne triedenými zložkami komunálnych odpadov (papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinovane materiály na báze lepenky – tzv. tetrapacky) s
 • ukážkami konkrétnych druhov odpadov, ktoré patria pod jednotlivé triedené zložky, a s potrebou príkladov odpadov, ktoré nepatria do zberných nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov),
 • osveta a edukácia obyvateľov MRK zameraná na dôležitosť ukladania a triedenia odpadov do zberných nádob určených na tento účel, ukladania veľkoobjemných odpadov a drobných stavebných odpadov do na to určených zberných nádob, súvisiaca s problematikou odpadov s obsahom nebezpečných látok – použité farby, batérie a akumulátory, použité elektrické a elektronické zariadenia a pod. – nevyhnutnosť ukladať tieto nebezpečne komunálne odpady do špeciálnych nádob s upozornením na negatívne vplyvy týchto nebezpečných odpadov na zdravie a životne prostredie, kvalitu vôd a ovzdušia v prípade, že sú uložené alebo vyhodené do okolitého prostredia,
 • kontrola, osveta a edukácia obyvateľov MRK zameraná na zákaz spaľovania komunálnych odpadov na voľnom priestranstve, vysvetľovanie negatívnych dopadov, zhoršovanie kvality ovzdušia a následné zdravotné riziká s tým spojené,
 • informovať o zbere zálohovaných fliaš a po nadobudnutí účinnosti zákona č. 302/2019 Z. z. aj o zálohovaní PET fliaš a plechoviek,
 • pôsobiť preventívne pred vznikom požiarov,
 • upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontrola dodržiavania zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,
 • informovať o spôsobe zhodnocovania biomasy (ak sa v lokalite využíva),
 • v prípade vykurovania tuhým palivom, upozorňovať na správne používanie a nesprávne používanie, následky na zdravie obyvateľov MRK a možné alternatívy,
 • ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR,
 • monitorovanie vytvárania nelegálnych skládok a zabezpečenie ich nahlasovanie príslušným orgánom,
 • spolupracovať pri zabezpečovaní odstraňovania nelegálnych skládok s oprávneným a zodpovedným subjektom,
 • upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia.

Oblasť: Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu,
 • predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým dochádza vplyvom hádzania kameňov,
 • monitoruje a okamžite nahlasuje Policajnému zboru SR prípady jázd vodičov motorových a nemotorových (cyklisti) účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, alebo osobami bez vodičského oprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičské oprávnenie odobraté políciou, resp. im nebolo vôbec vydané (prioritou je
 • bezkonfliktne odhovoriť, resp. zabrániť, avšak v prípade neuposlúchnutia nahlásiť).

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Na čítanie: