Dnes je 15.11.2018, meniny má Leopold.   

Máte doma predškoláka? Čo všetko musí ovládať pri zápise do školy?

Zverejnené: 23.02.2018 12:45:25 |   | vytlačiť
obr: Máte doma predškoláka? Čo všetko musí ovládať pri zápise do školy?

Prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zápis do školy nie sú prijímacie skúšky. Deti nerobia skúšky rozumovej a telesnej vyspelosti. Poslaním je riadne zaregistrovať školopovinné deti. Škola si overí osobné údaje o dieťati a zisťuje aj základné informácie o zákonných zástupcoch. Školy dávajú deťom aj tzv. zápisné úlohy, napr. niečo nakresliť, pomenovať farby, určiť počet predmetov, tvary, povedať básničku. Takto zisťujú prípadné rečové nedostatky, rozumovú a grafickú vyspelosť alebo zaostalosť. Ak sa niečo zistí, škola navrhne zákonnému zástupcovi navštíviť zariadenie výchovnej prevencie a poradenstva, ktoré po predchádzajúcom vyšetrení odporučí dieťa zaškoliť, alebo navrhne odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok.

Školská spôsobilosť

Úroveň vyspelosti dieťaťa sa označuje pojmami školská spôsobilosť či školská zrelosť. Školskou spôsobilosťou sa označuje súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy. Nadobúda sa prostredníctvom napĺňania hlavných cieľov výchovy a vzdelávania v materskej škole, ktorými je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti stanovených Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.

Perceptuálno-motorická oblasť

 • zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby atď.)
 • návyky správneho stolovania (jesť s príborom, udržiavať čistotu pri jedle, atď.)
 • dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných
 • zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať materiál atď.), uplatňovať pri tom technickú tvorivosť
 • sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení na stole, držať správne ceruzku

Kognitívna oblasť

 • predstaviť sa menom i priezviskom – rozlíšiť a pomenovať členov rodiny
 • určiť na základe viaczmyslového vnímania časti tela a jednoduchým spôsobom opísať ich funkciu
 • priradiť, rozoznať a pomenovať farby, na obklopujúcich reáliách, priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť)
 • určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine,
 • počítať minimálne od 1 do 10
 • priradiť číslo (nie číslicu – číslica je znak vyjadrujúci počet) k danému počtu predmetov od 1 do 5
 • poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť rovinné geometrické tvary (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik)
 • uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka
 • rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia, poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy
 • orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov
 • pomenovať miesto svojho bydliska
 • chápať vzťahy v priestore – pred, za, pod, nad, na, v, vedľa, hore, dole, medzi, určovať smer: vpravo, vľavo, hore, dole
 • zapamätať si a vedieť interpretovať krátke literárne útvary: riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne, atď.
 • zvládnuť kresbu ľudskej postavy

Sociálno-emocionálna oblasť

 • pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc, počúvať s porozumením
 • adekvátne reagovať a komunikovať v novej situácii, v novom prostredí
 • primeraná miera samostatnosti

Odbornou inštitúciou na zisťovanie školskej zrelosti sú školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva).

Najčastejšie prejavy nepripravenosti dieťaťa na školu

 • zaostávajúci vývin reči a poruchy reči
 • citová labilita
 • hravosť
 • nesústredenosť, nedostatočná výdrž pri cielenej činnosti
 • nedostatok všeobecných schopností
 • znížená výkonnosť, nedostatočný záujem o učenie
 • ťažkosti v adaptácii na kolektív

Je dôležité si uvedomiť, ak sa zistí, že je dieťa nespôsobilé na školskú dochádzku, neznamená to, že musí zaostávať v rozumovom vývine. Dieťa nespôsobilé - nepripravené na školskú dochádzku je aj dieťa s normálnymi intelektovými schopnosťami, s čiastkovými nedostatkami v niektorej z uvedených oblastí, ktoré sa procesom ďalšieho vývinu odstránia, vyrovnajú a po odklade školskej dochádzky je dieťa zaradené do 1. ročníka ZŠ. Je však potrebné, aby dieťa počas odkladu povinnej školskej dochádzky navštevovalo predškolskú prípravu v MŠ a absolvovalo psychostimulačný program zameraný na rozvoj deficitných oblastí.

 


Novinky

15.11.2018 09:06:17 Naše mesto

Zimná údržba sa začala aj bez snehu

Vo štvrtok 15. novembra sa oficiálne začala zimná údržba. Platiť bude až do 15. marca 2019. Na tento dátum musí ...

13.11.2018 08:38:51 Šport

Basketbal: Starší s dvoma víťazstvami proti Zvolenu

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ZŠ Zvolen 69:28 (12:8, 20:5, 17:11, 20:4) Body: Barcík Jakub 23, Valent Matej ...

13.11.2018 08:30:14 Kultúra

Bál Žiarčanov bude cirkusový

Pravidelne v januári sa v koná obľúbený Bál Žiarčanov a v týchto dňoch sa tak už pracuje na jeho prípravách. Poznáme aj meno ...

13.11.2018 08:24:17 Šport

Žiarski karatisti na medzinárodnej scéne s cennými medailami

V sobotu 20. októbra sa karatisti z MŠK Žiar nad Hronom zúčastnili turnaja Hungarian Open. Pre kadetské a juniorské kategórie to bol ...

08.11.2018 12:18:43 Naše mesto

Polícia hľadá dvoch mužov. Nepoznáte ich?

Polícia v Žiari nad Hronom sa obracia na občanov o pomoc a spoluprácu pri stotožnení osôb na  fotografiách. „Neznámych mužov totiž polícia potrebuje ...

06.11.2018 12:46:38 Naše mesto

Žiar ako prvé mesto na Slovensku so snímačmi obsadenosti parkovania napojených na mobilnú aplikáciu

Mesto Žiar nad Hronom, ako prvé na Slovensku, v rámci projektu Smart City, osadilo na parkovacie miesta v centrálnej mestskej zóne a novovybudované ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu