Dnes je 20.09.2018, meniny má Ľuboslav(a).   

Máte doma predškoláka? Čo všetko musí ovládať pri zápise do školy?

Zverejnené: 23.02.2018 12:45:25 |   | vytlačiť
obr: Máte doma predškoláka? Čo všetko musí ovládať pri zápise do školy?

Prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zápis do školy nie sú prijímacie skúšky. Deti nerobia skúšky rozumovej a telesnej vyspelosti. Poslaním je riadne zaregistrovať školopovinné deti. Škola si overí osobné údaje o dieťati a zisťuje aj základné informácie o zákonných zástupcoch. Školy dávajú deťom aj tzv. zápisné úlohy, napr. niečo nakresliť, pomenovať farby, určiť počet predmetov, tvary, povedať básničku. Takto zisťujú prípadné rečové nedostatky, rozumovú a grafickú vyspelosť alebo zaostalosť. Ak sa niečo zistí, škola navrhne zákonnému zástupcovi navštíviť zariadenie výchovnej prevencie a poradenstva, ktoré po predchádzajúcom vyšetrení odporučí dieťa zaškoliť, alebo navrhne odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok.

Školská spôsobilosť

Úroveň vyspelosti dieťaťa sa označuje pojmami školská spôsobilosť či školská zrelosť. Školskou spôsobilosťou sa označuje súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy. Nadobúda sa prostredníctvom napĺňania hlavných cieľov výchovy a vzdelávania v materskej škole, ktorými je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti stanovených Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.

Perceptuálno-motorická oblasť

 • zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby atď.)
 • návyky správneho stolovania (jesť s príborom, udržiavať čistotu pri jedle, atď.)
 • dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných
 • zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať materiál atď.), uplatňovať pri tom technickú tvorivosť
 • sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení na stole, držať správne ceruzku

Kognitívna oblasť

 • predstaviť sa menom i priezviskom – rozlíšiť a pomenovať členov rodiny
 • určiť na základe viaczmyslového vnímania časti tela a jednoduchým spôsobom opísať ich funkciu
 • priradiť, rozoznať a pomenovať farby, na obklopujúcich reáliách, priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť)
 • určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine,
 • počítať minimálne od 1 do 10
 • priradiť číslo (nie číslicu – číslica je znak vyjadrujúci počet) k danému počtu predmetov od 1 do 5
 • poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť rovinné geometrické tvary (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik)
 • uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka
 • rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia, poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy
 • orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov
 • pomenovať miesto svojho bydliska
 • chápať vzťahy v priestore – pred, za, pod, nad, na, v, vedľa, hore, dole, medzi, určovať smer: vpravo, vľavo, hore, dole
 • zapamätať si a vedieť interpretovať krátke literárne útvary: riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne, atď.
 • zvládnuť kresbu ľudskej postavy

Sociálno-emocionálna oblasť

 • pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc, počúvať s porozumením
 • adekvátne reagovať a komunikovať v novej situácii, v novom prostredí
 • primeraná miera samostatnosti

Odbornou inštitúciou na zisťovanie školskej zrelosti sú školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva).

Najčastejšie prejavy nepripravenosti dieťaťa na školu

 • zaostávajúci vývin reči a poruchy reči
 • citová labilita
 • hravosť
 • nesústredenosť, nedostatočná výdrž pri cielenej činnosti
 • nedostatok všeobecných schopností
 • znížená výkonnosť, nedostatočný záujem o učenie
 • ťažkosti v adaptácii na kolektív

Je dôležité si uvedomiť, ak sa zistí, že je dieťa nespôsobilé na školskú dochádzku, neznamená to, že musí zaostávať v rozumovom vývine. Dieťa nespôsobilé - nepripravené na školskú dochádzku je aj dieťa s normálnymi intelektovými schopnosťami, s čiastkovými nedostatkami v niektorej z uvedených oblastí, ktoré sa procesom ďalšieho vývinu odstránia, vyrovnajú a po odklade školskej dochádzky je dieťa zaradené do 1. ročníka ZŠ. Je však potrebné, aby dieťa počas odkladu povinnej školskej dochádzky navštevovalo predškolskú prípravu v MŠ a absolvovalo psychostimulačný program zameraný na rozvoj deficitných oblastí.

 


Novinky

19.09.2018 14:39:07 Naše mesto

Ďalšia nehoda v meste. Auto zrazilo malé dieťa

Dnes ráno o 7.00 hodine zrazilo auto dvoch chodcov. 38-ročný otec utrpel pri zrážke odreniny a poranenia, jeho 5-ročná dcérka musela do ...

19.09.2018 12:32:15 Naše mesto

Máme prvých držiteľov značky regionálny produkt Pohronie

O udelenie značky regionálny produkt Pohronie sa uchádzali ôsmi výrobcovia a podnikatelia z regiónu Pohronie (okres Žiar nad Hronom, Žarnovica a Levice). Certifikačná komisia ...

17.09.2018 12:42:53 Šport

Karatisti úspešne odštartovali súťažnú sezónu v zahraničí

Prázdniny ešte nestačili ani poriadne za sebou zavrieť dvere a karatistom z MŠK Žiar nad Hronom už začala súťažná sezóna. Po letnom ...

17.09.2018 08:46:45 Naše mesto

Vážna nehoda motorkára

V sobotu 15. septembra sa na hlavnom ťahu v Žiari nad Hronom stala mimoriadne vážna dopravná nehoda. Mladý motorkár si svojou nerozvážnou ...

12.09.2018 08:24:03 Šport

Úspešná reprezentácia klubu na turnaji regionálnych výberov talentovaných žiakov

V dňoch 4. a 5. septembra sa v rámci projektu SFZ na Podporu talentovaných hráčov konal turnaj regionálnych výberov hráčov.  ...

11.09.2018 10:15:09 Naše mesto

Vyhodnotenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu

V minulom roku mesto Žiar nad Hronom pristúpilo k zásadnému kroku v nakladaní s komunálnym odpadom, a to k zavádzaniu zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 www.bielapastelka.sk - stránka sa otvorí v novom okne
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky