Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 18.01.2022, meniny má Bohdana.   

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu mesta Žiar nad Hronom

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 6, odst.3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona)

oznamuje verejnosti nasledovné:

Obstarávateľ - Mesto Žiar nad Hronom, predložil obvodnému úradu životného prostredia ako príslušnému orgánu štátnej správy

Oznámenie o strategickom dokumente:

Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu mesta Žiar nad Hronom


V ZaD č. 3 bude riešená zmena funkčného využitia plôch v severnej časti k. ú. Žiar nad Hronom na obytné územie.

Do uvedeného Oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie každý pracovný deň v čase od 7.30 do 15.30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 6.
Oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke http://eia.enviroportal.sk/zoznam a tiež v prílohe tohto oznamu.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k Oznámeniu doručiť, do 15 dní od zverejnenia oznámenia, na adresu:


Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko v Žarnovici, Ul.Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu sa uskutočnia dňa 10.01.2012 o 10.00 hod. v budove Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko v Žiari nad Hronom, Ul. SNP č.124, v zasadačke na I. poschodí.

Na čítanie: