Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 07.02.2023, meniny má Vanda.   

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Žiar nad Hronom

Zverejnené: 10.10.2022 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom ako príslušný orgán územného plánovania podľa  § 16  ods. 2 a v súlade   s § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) oznamuje v súlade s ustanoveniami § 22 a § 31 stavebného zákona  verejnosti - právnickým a fyzickým osobám prerokovávanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 8 územného plánu mesta Žiar nad Hronom, ktoré sa uskutoční v termíne od  10. 10. 2022 do 10. 11. 2022.

Predmetom zmien a doplnkov je aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie mesta Žiar nad Hronom na základe konkrétnych požiadaviek na zmenu funkčného využitia plôch, doplnenie nových plôch na bývanie a rekreáciu, stanovenie regulatívov pre umiestňovanie reklamných stavieb a doplnenie nového chráneného územia európskeho významu. 

Dokumentácia je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária č. dverí 10 počas stránkových dní od 8:00 do 15:00 hod. a je zverejnená v prílohe tohto oznamu.

Svoje písomné stanovisko k návrhu územnoplánovacej dokumentácie môžete doručiť v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: 

Mesto Žiar nad Hronom
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

Na čítanie: