Dnes je 23.10.2019, meniny má Alojzia.   

Preskočiť navigáciu

Etická infraštruktúra samosprávy

Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ľudským správaním, skúma morálku alebo morálne relevantné konanie a jeho normy. Slovo etika pochádza z latinského etos, čo v preklade znamená zvyk, názor, charakter, spôsob myslenia. Etika je teoretické štúdium hodnôt a princípov, ktoré usmerňujú ľudské konanie v situáciách, keď je možný výber. Etika vyčleňuje etický kódex, ktorý poznáme ako súhrn pravidiel správania sa v danej spoločnosti. Sú to vlastne základné pravidlá slušného správania a keďže tie sú v každej profesii iné, mení sa podľa profesie aj etický kódex. Zjednodušene by sme mohli o etiku charakterizovať ako vedu o morálke.

Etický kódex je súbor všeobecne uznávaných a všeobecne uplatňovaných morálnych noriem, ideálov a princípov spoločnosti, pre ktorú je určený, ktoré idú nad rámec legislatívne upravených zákonov. Je jedným z najvýznamnejších spôsobov vnášania etiky do každodenného života a usmerňovania správania sa člena tejto spoločnosti. Mal by vystihovať aj špecifiká jednotlivých spoločností a vychádzať z potrieb spoločnosti, pre ktorú bol ustanovený. Etický kódex by mal byť verejne prístupný, zrozumiteľný, jednoznačný a kontrolovateľný verejnosťou.

Zamestnanci mestského úradu sa okrem pracovných smerníc riadia dvoma základnými dokumentmi upravujúci ich vzťah a prístup k obyvateľom: 

 

Ak ste sa stretli so správaním zamestnanca mestského úradu, ktoré je v rozpore s politikou kvality alebo etickým kódexom, prípad môžete nahlásiť splnomocnencovi pre etiku.

 

Taktiež sa so sťažnosťou môžete obrátiť na útvar hlavného kontrolóra mesta. Bližšie informácie nájdete v sekcii Sťažnosti

 

Na čítanie: