Aktuálny rozpočet

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.

Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu VÚC, k iným obciam, k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených mestom ako aj k iným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom, pôsobiacich na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených mestom.

Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie, zmeny, monitorovanie a hodnotenie rozpočtu.

Programový rozpočet je transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít

Aktuálny rozpočet na rok 2024

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png