Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 13.08.2022, meniny má Ľubomír.   

Preskočiť navigáciu

Moderné technológie – SMART CITY v meste Žiar nad Hronom

Moderné technológie – SMART CITY v meste Žiar nad Hronom

Názov projektu: „Moderné technológie – SMART CITY v meste Žiar nad Hronom“
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
Prijímateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom
Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dotácia zo zdrojov EÚ a ŠR: 568 791,03 eur
Spolufinancovanie mesta: 29 936,37 eur
Celkové náklady: 598 727,40 eur

Predmetom projektu je budovanie IKT (informačné a komunikačné technológie) platforiem v rámci mesta zameraných na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení, potrebných pre získavanie a poskytovanie dát s cieľom prijímať rozhodnutia a realizovať politiky v dotknutých oblastiach na základe takto získaných dát.

Projekt bude realizovať riešenia v nasledovných oblastiach:

 • Regulácia dopravy – prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov - kamery budú osadené na vjazdoch a výjazdoch mesta (smer a zo smeru Lovča, smer a zo smeru Prievidza, na vjazde a výjazde na Ul. Partizánska)
 • Manažment statickej dopravy - kamery a premenlivé dopravné značenie, ktoré bude informovať o voľných parkovacích miestach, budú umiestnené na parkoviskách na Ul. Š. Moysesa pred vstupom na tieto parkoviská
 • Lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, vibrácie a pod.) - meteostanice budú umiestnené v dvoch lokalitách: Nám. Matice slovenskej a Park Štefana Moysesa
 • Energetická efektívnosť – snímače budú umiestnené v rámci 16 objektov v správe mesta (Futbalový štadión, Zimný štadión, Zariadenie pre seniorov, Mestský úrad, Mestská športová hala, Mestské kultúrne centrum, ZŠ Ul. Dr. Janského, ZŠ M.R.Štefánika, ZŠ Jilemnického, MŠ Dr. Janského, Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 17, Elokované pracovisko Ul. M.R.Štefánika 23, Elokované pracovisko Ul. Rudenkova č. 1, Elokované pracovisko Ul. Rázusova 6, Elokované pracovisko Ul. Sládkovičova 1, Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa č. 11)
 • Zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach (inteligentné kamerové systémy s analýzou obrazu, zvukov a pod.) – ide o totožné lokality ako pre oblasti dynamickej dopravy
 • Tvorba, resp. manažment verejných politík – ide o prierezovú oblasť, ktorá sa dotýka všetkých vyššie uvedených oblastí. Lokality pre túto oblasť sú teda zhodné so všetkými lokalitami definovanými za jednotlivé oblasti

Ciele projektu:

 • optimalizácia a zefektívnenie rozhodovacích procesov v rámci dotknutých oblastí
 • riešenie problémov mesta v dotknutých oblastiach (tranzit cez mesto, parkovacia politika, bezpečnosť ...) 
 • zlepšenie poskytovania služieb mesta pre FO/PO v dotknutých oblastiach vďaka prijímaniu rozhodnutí na základe reálnych dát,
 • „otvorenie“ rozhodovacích procesov voči obyvateľom mesta sprístupnením zbieraných dát,
 • zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej hospodárnosti vybraných budov vo vlastníctve mesta

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk