Odbor životného prostredia a infraštruktúry

Ing. Daniel Šály - vedúci Odboru životného prostredia a infraštruktúry

Vedúci odboru:

Ing. Daniel Šály
Tel: 045/ 678 71 40
E-mail: daniel.saly@ziar.sk

 

 

Odbor životného prostredia a infraštruktúry tvorí:

 • oddelenie infraštruktúry
 • oddelenie starostlivosti o zeleň, ovzdušie a vodu
 • oddelenie odpadového hospodárstva
 • oddelenie územného plánovania

Oddelenie infraštruktúry

Ing. Jaroslav Bahno - 045/ 678 71 43, jaroslav.bahno@ziar.sk

Oddelenie starostlivosti o zeleň, ovzdušie a vodu

Ing. Marcela Gendiarová - 045/678 71 24, marcela.gendiarova@ziar.sk

Oddelenie odpadového hospodárstva

Ing. et Ing. Ivana Martincová - 045/678 71 25, ivana.martincova@ziar.sk

Karin Vajdová - 045/678 71 25, karin.vajdova@ziar.sk

Oddelenie územného plánovania

Ing. Blažena Kollárová - 045/678 71 24, blazena.kollarova@ziar.sk


Odbor životného prostredia zabezpečuje tieto úlohy:

Oddelenie infraštruktúry

 • zabezpečuje revízie elektroinštalácií, bleskozvodov, plynových rozvodov, požiarnych rozvodov, tlakových nádob, výťahov, domových hydrantov a vyhradených technických zariadení
 • zabezpečuje opravy, výmeny, doplnenia a zriaďovanie nového zvislého, vodorovného a iného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách,
 • zabezpečuje funkčnosť mestskej kanalizácie, odstraňovanie jej porúch, návrh a realizáciu opatrení na odstránenie závad  pri poškodzovaní cudzieho majetku,
 • koordinuje činnosti v rámci technickej infraštruktúry a tým spojený výkon prác súvisiacich s údržbou a opravou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk,
 • riešenie požiadaviek statickej dopravy (parkovanie vo dvore MsÚ, ZŤP, BSD, iné podnikateľské subjekty) v pôsobnosti mesta,
 • rieši agendu MHD a SAD,
 • zabezpečuje metodické riadenie čistenia miestnych komunikácií a ich zimnú údržbu,
 • vykonáva úlohy vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a prenesených kompetencií pre výkon štátnej správy z cestného zákona a zo zákona o pozemných komunikáciách ,
 • zastupovanie mesta pred orgánmi činnými v trestnom konaní vo veciach krádeží a násilných poškodení súčastí miestnych komunikácií,
 • zabezpečuje investičnú výstavbu na zverených akciách,
 • zabezpečuje podklady pre projektovú prípravu,
 • pripravuje podklady pre vydanie príslušných povolení na výstavbu (územné rozhodnutie, stavebné povolenie),
 • pripravuje technické podklady k verejnému obstarávaniu pre investičné akcie.

Oddelenie starostlivosti o zeleň, ovzdušie a vodu

 • vykonáva úlohy vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a prenesených kompetencií  pre výkon štátnej správy na obce na úseku  vodnej správy,
 • zabezpečuje  úlohy vyplývajúce pre mesto zo zmluvných vzťahov v oblasti vodnej správy,
 • vydáva povolenia na odber povrchových a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov,
 • povoľuje uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb pre fyzické osoby – občanov,
 • vedie evidenciu o vodách,
 • prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
 • vykonáva úlohy vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a prenesených kompetencií pre výkon štátnej správy na obce na úseku ochrany prírody a krajiny, a ochrany ovzdušia,
 • vydáva rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa a ukladá náhradnú výstavbu
 • vykonáva kontrolnú činnosť pri ochrane životného prostredia a výkone údržby verejnej zelene na základe VZN o zeleni,
 • vydáva záväzné stanoviská na užívanie a zmenu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
 • vydáva rozhodnutia pre určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi,
 • vypracováva a aktualizuje VZN o zeleni, o vodách, o poplatku za znečisťovanie ovzdušia, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta.

Oddelenie odpadového hospodárstva

 • vykonáva úlohy vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a prenesených kompetencií pre výkon štátnej správy na obce na úseku odpadového hospodárstva,
 • prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky
 • poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta,
 • spracováva program odpadového hospodárstva mesta pri nakladaní s odpadmi na území mesta,
 • vyjadruje sa k programom odpadového hospodárstva pôvodcov odpadu na území mesta,
 • vykonáva kontrolnú činnosť pri zbere, preprave, zhodnocovaní alebo likvidácii komunálneho odpadu a drobného odpadu na základe VZN o nakladaní s odpadmi,
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu stojísk a stanovíšť pre ukladanie komunálneho odpadu obyvateľmi mesta,
 • zabezpečuje rozmiestnenie a údržbu exteriérových odpadkových košov a košov na psie exkrementy,
 • vedením informačno – propagačnej kampane zvyšuje environmentálne povedomie verejnosti, najmä v oblasti separácie odpadu,
 • spolupracuje s organizáciou oprávnenou na nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta a koordinuje jej činnosť tak, aby bola v súlade s prioritami mesta pre oblasť odpadového hospodárstva,
 • tvorí, riadi a implementuje schválené projekty zamerané na oblasť ochrany životného prostredia,
 • zabezpečuje zber a likvidáciu kadáverov na území mesta prostredníctvom zmluvných oprávnených osôb,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre mesto zo zmluvných vzťahov v oblasti odpadového hospodárstva,
 • zabezpečuje monitoring, evidenciu, zákonné riešenie odstránenia tzv. opusteného odpadu, organizuje dni jarnej a jesennej čistoty, informačnú kampaň a iné činnosti súvisiace s odpadovým hospodárstvom na území obce,
 • vypracováva a aktualizuje VZN o spôsobe nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.  

Oddelenie územného plánovania

 • zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby,
 • sleduje aktuálnosť ÚPD,
 • vydáva územnoplánovacie informácie,
 • vydáva záväzné stanoviská alebo vyjadrenia k navrhovaným zámerom ako podklad k vydaniu územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia,
 • vydáva stanoviská k odňatiu pôdy z poľnohospodárskej pôdy a zmene druhu pozemku po posúdení súladu s územnoplánovacou dokumentáciou,
 • vydáva stanoviská pre navrhovanú činnosť, ktorá má byť posudzovaná v zmysle zákona č. 26/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zabezpečuje plnenie povinností obce v zmysle citovaného zákona,
 • vydáva vyjadrenia k integrovanému povoleniu prevádzky v zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia  a zabezpečuje plnenie povinností obce v zmysle uvedeného zákona,
 • vydáva stanoviská a vyjadrenia požadované od orgánov štátnej správy, resp. iných orgánov a subjektov týkajúce sa územného plánovania, využitia územia, územnotechnických obmedzení, regionálneho rozvoja a pod.,
 • vydáva záväzné stanovisko o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce,
 • zabezpečuje vypracovanie, sledovanie a vyhodnocovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja,

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png