Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

Za drobné stavby sa považujú:

  • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m (napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
  • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbku 3 m (napr. žumpy, pivnice),
  • za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m (napr. sklady krmiva náradia alebo hnojiva, oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod., reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.

Vybavuje:

Ing. Alexandra Rozenbergová, VI. poschodie OÚ, č. d. 92, 045/678 71 88, alexandra.rozenbergova@ziar.sk

Poplatok:

  • Právnická osoba: 30,00 €
  • Fyzická osoba: 10,00 €

Doba vybavenia: 30 dní


Súbory na stiahnutie:

  • Ohlásenie drobnej stavby .pdf, .doc
  • Ohlásenie drobnej stavby - prípojky .pdf, .doc
  • Oznámenie o ukončení stavebných prác a o spôsobe likvidácie drobného stavebného odpadu .pdf, .doc

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png