Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať oohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

 • ohlásenie stavebných úprav,
 • jednoduchý náčrt stavebných úprav,
 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca,
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby; stanovisko bytového spoločenstva domu,
 • stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebné úpravy na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území,
 • jednoduchý technický opis stavebných úprav.

Vybavuje:

Ing. Alexandra Rozenbergová, VI. poschodie OÚ, č. d. 92, 045/678 71 88, alexandra.rozenbergova@ziar.sk

Poplatok:

 • Právnická osoba: 30,00 €
 • Fyzická osoba: 10,00 €

Doba vybavenia: 30 dní


Súbory na stiahnutie:

 • Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác .pdf, .docx
 • Oznámenie o ukončení stavebných prác a o spôsobe likvidácie drobného stavebného odpadu .pdf, .doc

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png