Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 27.01.2023, meniny má Bohuš.   

Preskočiť navigáciu

Podpora pre obyvateľov

Vytvárame priestor pre poradenstvo pre občanov, neformálne združenia a neziskový sektor v oblasti získavania finančných zdrojov z rôznych nadácií, grantových schém a pod. Na tomto mieste nájdete výzvy, do ktorých sa podľa podmienok zverejnených na konkrétnych webových stránkach môžete zapojiť.


Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 16. februára 2016 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016.

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý:

 • bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia rodinného domu,
 • má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 250 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,
 • sa nachádza na území SR,
 • je výlučne využívaný na bývanie,
 • a na ktorého zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

Záujemcovia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii zateplenia rodinného domu. O dotáciu tak bude možné požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014.

Oprávnený žiadateľ:

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá:

 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
 • je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie,
 • je vlastníkom rodinného domu.

Výška príspevku:

 • Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť najviac v sume 6 500 eur. Výška príspevku sa určí ako súčet príspevku stanoveného:

1. v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií a v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac 6 000 eur, podľa vyhlášky ministerstva č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu,

2. z oprávnených nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac však v sume 500 eur.

Oprávnené náklady:

 • Sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Do oprávnených nákladov možno započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému a náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón. Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

Počet žiadostí o príspevok: 1 000

Lehota na predkladanie žiadostí o príspevok:

 • Žiadosti bude možné predkladať od 16. marca 2016.
 • Termín na ukončenie podávania žiadostí o príspevok: naplnením počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok uvedeného v bode 5 výzvy (počet: 1 000), najneskôr však 12. apríla 2016.

Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na stránke: www.zatepluj.sk.