Dnes je 20.09.2019, meniny má Ľuboslav(a).   

Program zvyšovania transparentnosti samosprávy v meste Žiar nad Hronom - aktualizované

Zverejnené: 04.05.2011 08:59:15 |   | vytlačiť
obr: Program zvyšovania transparentnosti samosprávy v meste Žiar nad Hronom - aktualizované

Mesto si dalo na základe vlastnej iniciatívy vypracovať audit neziskovej mimovládnej organizácii Transparency International Slovensko. Na stredu 4. mája vedenie mesta zorganizovalo stretnutie s obyvateľmi nášho mesta, na ktorom predstavilo výsledky auditu a program zameraný na zvyšovanie transparentnosti.

Záujem zo strany obyvateľov mesta bol však minimálny. Prišli iba traja. Primátor Ivan Černaj: „Nezáujem občanov o prezentáciu výsledkov auditu ma dosť mrzí. Bol takmer nulový, keďže prišli traja občania. Nezmyselné bilbordy, ktoré boli v rámci predvolebnej kampane či rôzne klebety sa tak ukázali naozaj iba ako kampaň. Keby bolo dnešné stretnutie predvolebné, zrejme by prišlo viac ľudí. Minimálne som však očakával, že prídu tí kritickí klamári, ktorí klamali verejnosť rôznymi zavádzajúcimi vecami." Transparency International Slovensko zanalyzovala stav, ktorý na meste je. Vedeniu mesta dali niekoľko odporúčaní, čo by podľa nich mali robiť lepšie, resp. prezentovali názory, čo sa nerobí, ale malo by sa. „Transparency International Slovensko nie sú kontrolóri, ale partneri, ktorí nám môžu poradiť. Zároveň sme si vydiskutovali, že množstvo z tých vecí robíme, ale sú to vnútorné veci, ktoré máme v našich interných smerniciach. A oni nám len odporučili, aby sme to jednoducho zverejnili. Je tam 45 bodov, ktorými sme sa sami voči sebe zaviazali, že ich budeme plniť a v tomto roku by sme ich postupne aj mali splniť," prisľúbil primátor.

Medzi základné body patrí napr. zverejňovanie výberových konaní, napríklad aj na posty v rámci mestského úradu či vytváranie rôznych dotazníkov, v ktorých môžu občania vyjadriť svoj názor. „Čo je však pre mňa dôležité, to, čo nám vytkli, nie sú až tak veľmi závažné veci, ktoré by sme neboli schopní splniť, alebo ktoré by sme sa bránili splniť. Jednou z vecí je výberové konanie, ktoré býva zverejnené. Nezverejňujeme však výsledky výberového konania ako také. Že to nerobíme napr. aj na radových pracovníkov, čo sme však vždy robili v rámci zákona. Treba tiež povedať, že všetky tie veci, ktoré požadujú, sú nad rámec zákona a sú o akejsi morálke a nie o dodržiavaní zákona," konkretizoval ďalej Ivan Černaj. Z takmer tritisíc miest a obcí, ktoré na Slovensku sú, iba tri či štyri mestá spolupracujú s TIS.

V priebehu roka má mesto v pláne prijať etický kódex volených predstaviteľov mesta od roku 2011. Poslanci tiež budú schvaľovať prípadné zverejnenie ich majetkových priznaní na webovej stránke mesta. Na stránku pribudne aj majetkové priznanie primátora, ktorý ho doposiaľ zverejňoval na vlastnej stránke. Mesto má tiež v pláne zaviesť register darov či formulár nekalých praktík na mestskom úrade.

Program zvyšovania transparentnosti samosprávy:

 1. Mesto Žiar nad Hronom od 1.1.2011 zverejňuje zámer predaja majetku minimálne 15 dní pred konaním MsZ.
 2. Mesto Žiar nad Hronom má prijatý dokument o procese prijímania zamestnancov MsÚ, ktorým je karta procesov Ľudské zdroje - zverejní ju na vlastnej stránke.
 3. Mestský úrad bude zverejňovať výsledky výberových konaní na zamestnanca MsÚ aj s menom víťazného uchádzača.
 4. Mestský úrad zverejní pracovný poriadok zamestnancov MsÚ.
 5. Mesto Žiar nad Hronom vypracuje program verejných stretnutí s občanmi mesta, vždy do príslušného kalendárneho roku.
 6. Od decembra 2010 sa celý priebeh MsZ nahráva, videozáznam sa zverejňuje na mestskej stránke a archivuje sa.
 7. Od roku 2011 sa zasadnutia mestských zastupiteľstiev konajú od 14. hodiny, čím je pre verejnosť vytvorený lepší priestor na účasť.
 8. Mesto Žiar nad Hronom navrhne zmenu v Rokovacom poriadku - komisie MsZ.
 9. Mesto Žiar nad Hronom vytvorí formulár na elektronické pripomienkovanie VZN.
 10. Mesto Žiar nad Hronom zriadilo v roku 2011 stále komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Žiari nad Hronom.
 11. Komisie, členovia ako aj rokovacie poriadky budú zverejnené na webovej stránke mesta.
 12. Mesto Žiar nad Hronom v roku 2011 zabezpečilo aktualizáciu webovej stránky mesta na základe podnetov obyvateľov mesta a na ďalšie zlepšenie zverejňovania dokumentov využíva informačný systém eGOV.
 13. Mesto Žiar nad Hronom od roku 2011 zriadilo poslaneckú kanceláriu a na webovej stránke zverejňuje úradné hodiny poslancov.
 14. Mesto Žiar nad Hronom zriadilo nový informačný systém eGOV, prostredníctvom ktorého zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry a ďalšie informácie o meste. Tento systém plánuje v budúcnosti rozšíriť o elektronickú podateľňu a elektronický register.
 15. Mesto Žiar nad Hronom prijme v roku 2011 etický kódex volených predstaviteľov mesta od roku 2011 má mestské zastupiteľstvo prijatý nový rokovací poriadok, ktorý zverejní na webovej stránke mesta.
 16. Mesto Žiar nad Hronom prehodnotí materiálne a technické možnosti zverejňovania materiálov MsZ a zápisníc zo zasadnutí komisií.
 17. Poslanec MUDr. Rišňovský - predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bude v MsZ predkladať správu o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona o konflikte záujmov.
 18. Poslanci MsZ budú schvaľovať prípadné zverejnenie ich majetkových priznaní na webovej stránke mesta. Primátor mesta zverejňuje svoje majetkové priznanie na vlastnej webovej stránke. Toto priznanie aplikujeme na stránku mesta Žiar nad Hronom.
 19. Mesto Žiar nad Hronom v roku 2011 zabezpečí školenie svojich zamestnancov vo veci etického kódexu a tréningu k tejto problematike.
 20. Mesto Žiar nad Hronom zavedie register darov.
 21. Mesto Žiar nad Hronom zavedie formulár na podávanie oznámení nekalých praktík na pracovisku (mestský úrad), ktorý sa bude vyhodnocovať vždy k 30.11. príslušného roka.
 22. Mesto Žiar nad Hronom doplní na webovú stránku formulár na podávanie sťažností.
 23. Mesto Žiar nad Hronom vyzve školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom a MsKC, aby vytvorili Etický kódex pre svojich zamestnancov.
 24. Mesto Žiar nad Hronom zaradí medzi vstupné školenia pri prijímaní zamestnancov aj oboznámenie sa s etickým kódexom, s postupom riešenia etických dilem a s mechanizmom nahlásenia neetického konania.
 25. Mesto Žiar nad Hronom vytvorí diskusné fórum v Mestských novinách, v ktorom bude primátor mesta, prípadne iní predstavitelia samosprávy alebo zamestnanci MsÚ odpovedať na otázky obyvateľov mesta a na témy, ktoré ich trápia.
 26. Mesto Žiar nad Hronom v roku 2011 vypracuje etický kódex a štatút pre redakciu Mestských novín a doplní údaje o vlastníkoch ATV na webovej stránke mesta.
 27. Mesto Žiar nad Hronom od roku 2011 zverejňuje všetky zmluvy aj s riešiteľskými ateliérmi, v budúcnosti plánuje mesto aj elektronickú podateľňu a elektronický register ako nadstavbu už zavedeného informačného programu informatizácia spoločnosti.
 28. V zmysle VZN o hospodárení s majetkom mesta sú zadefinované kompetencie a pravidlá primátora pri rozhodovaní o predeľovaní dotácií, čiže jasne stanovené pravidlá.
 29. Každý člen komisie je povinný vopred informovať o konflikte záujmu, ktorý mu bráni v uplatnení hlasovacieho práva.
 30. Mesto Žiar nad Hronom zaviedlo na webovú stránku mesta novú sekciu - poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta, ktorú doplní obsahom: podávanie žiadostí, zoznam, vyhodnotenie, úspešné žiadosti.
 31. Mesto Žiar nad Hronom od roku 2011 zavedie a zverejní archív poskytnutých dotácií.
 32. Mesto Žiar nad Hronom ako zriaďovateľ usmerní rozpočtové a príspevkové organizácie a obchodné spoločnost,i ako dodržiavať a plniť informačné povinnosti týchto subjektov.
 33. V roku 2011 vykoná s vedúcimi ROPO a OS školenie zo Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
 34. Mesto Žiar nad Hronom v roku 2011 začne používať elektronické aukcie pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru, ako aj pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác, ak možno presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky.
 35. Mesto Žiar nad Hronom v roku 2011 vypracuje a aplikuje špecializovaný etický kódex pre účely verejného obstarania.
 36. V rámci posilnenia transparentnosti mesto od 1.1.2011 zverejňuje na svojej internetovej stránke informácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk s podrobným členením, informácie o výsledku VO, ako aj archív VO.
 37. Mesto Žiar nad Hronom od 1.1.2011 na svojej webovej stránke zverejňuje zmluvy, resp. objednávky uzatvorené na základe výsledkov verejného obstarania, zverejňované sú aj faktúry týkajúce sa verejného obstarávania na stránke mesta v sekcii verejné obstarávanie je zverejnený archív verejného obstarávania.
 38. V Meste Žiar nad Hronom sa pravidelne vykonávajú audity na verejné obstarávanie prostredníctvom štátnych organizácií - vládny audit, NKÚ, ÚVO - preto nevidíme dôvod objednávať ďalší audit.
 39. Mesto Žiar nad Hronom vytvorí a zverejní databázu všetkých dodávateľov mesta za príslušný kalendárny rok a bude ju každý rok aktualizovať.
 40. Mesto Žiar nad Hronom má vo VZN č. 2/2007 určené kritériá pri rozhodovaní o pridelení bytu, prideľuje iba nájomné byty na dobu určitú a o pridelení a nepridelení bytu rozhoduje komisia na základe kritérií z VZN.
 41. Mesto Žiar nad Hronom zverejnilo poradovník DJ na webovej stránke mesta.
 42. Mesto Žiar nad Hronom od roku 2011 zverejní návrh zmeny rozpočtu v termíne 7 dní pred rokovaním MsZ.
 43. Mesto Žiar nad Hronom od roku 2011 zverejňuje faktúry, objednávky a dohody.
 44. Investičné akcie sa definujú pri schvaľovaní rozpočtu a sú zahrnuté v jednotlivých programoch rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
 45. Mesto Žiar nad Hronom v roku 2011 pripraví VZN o čase otvorenia prevádzok pohostinných zariadení vo veci povolenia reprodukovanej a živej hudby na verejných priestranstvách. 

Na čítanie:


Novinky

19.09.2019 13:25:31 Kultúra

Enviro deň v Žiari prinesie zábavu aj osvetu 

Planétu máme len jednu a čím skôr ju začneme chrániť, tým lepšie. S environmentálnou výchovou musíme začať u tých najmenších. ...

19.09.2019 09:01:42 Naše mesto

V sade máme prvý úľ. Včely sa už pripravujú na zimu

Ako sme vás pred časom informovali, v mestskom sade pribudol na skúšku prvý úľ. Svoj domov v ňom už našlo ...

18.09.2019 12:47:58 Naše mesto

Uzatvorenie ulíc počas Žiarskeho jarmoku 2019

V dňoch 11. a 12. októbra 2019 sa v našom meste uskutoční tradičný Žiarsky jarmok.   V súvislosti s jeho ...

18.09.2019 08:52:36 Naše mesto

Výťažok z verejnej finančnej zbierky pomohol osamelo žijúcej pani Alojzii

V deň konania Beer festu sa uskutočnila aj verejná zbierka, ktorej výťažok vždy mesto venuje buď osobe v seniorskom veku, ...

17.09.2019 13:17:53 Naše mesto

Elektroodpad z domácností

Čo si predstaviť pod pojmom elektroodpad? Je to elektrozariadenie vrátane všetkých komponentov, spotrebných a konštrukčných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia ...

16.09.2019 10:24:46 Naše mesto

Prichádza výrazná zmena počasia 

V úvode uplynulého týždňa nás ovplyvňovalo frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou, ktorá sa premiestňovala cez naše územie nad Škandináviu. ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky