Projekt Myslime environmentálne a spoločne vyhrajme nad odpadom


O projekte

Cieľom projektu je zvýšiť mieru primárneho vytriedenia (priamo od obyvateľov) zložiek triedeného odpadu, tým zvýšiť množstvá odpadov, ktoré môžu byť predmetom zhodnotenia, čím sa zároveň zníži množstvo odpadov ukladaných na skládku odpadov, čo má zásadný environmentálny ale aj ekonomický dopad na obyvateľov, samosprávu ako aj krajinu. Predmetom projektu je realizácia informačných nástrojov obsahovo zacielených na predchádzanie vzniku odpadov ako na hierarchicky najdôležitejší krok v systéme odpadového hospodárstva, na podporu vykonávania triedeného zberu odpadov a následného zhodnocovania odpadov. Prostredníctvom realizovaných aktivít informačno-propagačného charakteru mesto Žiar nad Hronom zabezpečí zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta v tejto oblasti. Cieľom projektu je postupné a systémové zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku komunálnych odpadov v meste Žiar nad Hronom. Počet plánovaných informačných aktivít je 14.


Videá k projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png