Školský úrad

Školský úrad

Mgr. Adriana Giláňová - 045/678 71 48, +421 905 388 708, adriana.gilanova@ziar.sk


Školský úrad zabezpečuje tieto úlohy:

 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť na jednotlivých úsekoch územnej samosprávy v rozsahu prenesených kompetencií v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zabezpečuje výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka a v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je mesto zriaďovateľom,
 • vykonáva kontrolnú činnosť na úseku výchovy a vzdelávania a školského stravovania,
 • vydáva organizačné pokyny a usmernenia pre školy a školské zariadenia,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť pre školy a školské zariadenia,
 • zabezpečuje materiálno-technické vybavenie škôl a školských zariadení,
 • ustanovuje a zabezpečuje činnosť mestskej školskej rady,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku telesnej kultúry v zmysle zákona č. 28/2009 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 416/2001 Z. z., zákonom č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 5 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, v rámci toho rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry samosprávneho kraja na podmienky mesta a v súlade s ňou:
  • podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry v meste,
  • podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, a v spolupráci s občianskymi združeniami aj športovej infraštruktúry v meste,
  • rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, v ktorých je mesto zriaďovateľom,
  • podporuje školské športové súťaže a využívanie športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva mimo času vyučovania.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png