Dnes je 14.11.2019, meniny má Irma.   

Stavebné povolenie - Polyfunkčné centrum Námestie MS

Zverejnené: 03.11.2008 13:30:09 |   | vytlačiť
obr: Stavebné povolenie - Polyfunkčné centrum Námestie MS

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

 

 

            Dňa 21.8.2008 podala firma DELTA TRADE  ZH, s.r.o., Cintorínska 9, Tlmače – konateľ Ján Dudášik Ing., ktorú zastupuje na základe splnomocnenia Ing. František Víťazka Ing. - STAVIT inžiniersko architektonické služby, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom žiadosť o vydanie stavebného povolenia na  stavbu „Polyfunkčné centrum námestia Matice Slovenskej Žiar nad Hronom“ na pozemkoch parc. č. C KN 1944/3, 1944/1 a 656/1 v katastrálnom území Žiar nad Hronom na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 25.2.2008 číslo spisu 3864/2007 stavebným úradom – Mestom Žiar nad Hronom.

           Dňom 21.8.2008 bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je  podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona  číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušným stavebným úradom prerokovalo žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62  stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodla takto:

 

Stavba: „Polyfunkčné centrum námestia Matice Slovenskej Žiar nad Hronom“

na pozemkoch parcelné čísla : č. C KN 1944/3, 1944/1 a 656/1

v katastrálnom území : Žiar nad Hronom

sa podľa  66 stavebného zákona a §4 a §10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú  niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

povoľuje

 

na dobu trvania platnej nájomnej zmluvy.

 

Stavba obsahuje nasledovnú povoľovanú objektovú sústavu:

SO  01   Reštauračno-obchodná jednotka „A“          

SO  02   Reštauračno-obchodná jednotka „B“                    

SO  03   Mobilné obchodné sezónne stánky

SO  05   Prípojka vody

SO  07   Prípojka ÚK

SO  08   Prípojka elektro

SO  09   Terénne úpravy, sadové úpravy, detské ihrisko

SO  10   Úprava verejného osvetlenia- prekládka zásuvkovej skrine.

 

I.  Pre  uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:                 

1.      Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracoval STAVIT inžiniersko-architektonické služby, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom  - Ing. František Víťazka.

2.       Investičný zámer pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

SO 01 Reštauračno-obchodná jednotka „A“ - Jednopodlažný murovaný objekt s presklenou fasádou. Pôdorys  je prispôsobený kruhovému tvaru pešej zóny, výška objektu je cca 4,35m, zastrešenie plochou strechou. Umiestnené v ňom budú dve kaviarne s priľahlými terasami a jedna obchodná jednotka s vlastným zázemím.

SO  02   Reštauračno-obchodná jednotka „B“    -     Jednopodlažný murovaný objekt s presklenou fasádou. Pôdorys  je prispôsobený kruhovému tvaru pešej zóny, výška objektu je cca 4,35m, zastrešenie plochou strechou. Umiestnené v ňom budú dve reštaurácie s rýchlym občerstvením so zázemím a terasami.  

SO  03   Mobilné obchodné sezónne stánky -  na protiľahlej strane kruhovej plochy pešej zóny je navrhované umiestnenie 6 mobilných drevených stánkov  jednotného vyhotovenia za účelom predaja výrobkov pri rôznych podujatiach.

SO 09 Terénne úpravy, sadové úprav, detské ihrisko -  Navrhované druhové zloženie drevín a okrasných krov je zosúladené s existujúcou výsadbou a sú navrhnuté primerané dreviny, s prihliadnutím na skutočnosť, že sa jedná o priestor v centrálnej časti mesta. 

3.      Napojenie na inžinierske siete :

      Dopravné napojenie:  Na ulicu Š. Moysesa, ktorá je prerušená pešou zónou.

      Na objekt SO 04 Parkoviská a spevnené plochy bude následne vydané samostatné stavebné povolenie na dopravnú stavbu.

 Napojenie na vodu:

SO  05   Prípojka vody –  Objekty budú napojené na jestvujúci rozvod pitnej vody cez vodomernú šachtu s novou vodomernou zostavou.

Napojenie na kanalizáciu :

SO  06   Kanalizácia dažďová a splašková -  Dažďové a splaškové vody budú napojené do jestvujúcej verejnej kanalizácie. Odpadová voda z kuchýň  v SO 02 bude zaústená do kanalizácie cez lapač tukov. Predmetný objekt bude povolený na základe písomnej žiadosti  Obvodným úradom životného prostredia – ŠVS Banská Štiavnica.

Elektr.energia :

SO  08   Prípojka elektro  - objekty sa napoja na elektrickú energiu z TS za objektom     prokuratúry ( TS č.105)

Vykurovanie:

SO 07 prípojka ÚK: V zmysle koncepcie tepelného hospodárstva mesta  Žiar nad Hronom bude stavba napojená na sústavu CZT,  t.j.  teplovodnou prípojkou na jestvujúci primárny rozvod tepla.  Nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia.      

4.      Plocha na umiestnenie súsošia (po jeho odstránení) bude určená Mestom Žiar nad Hronom  najneskôr ku dňu zahájenia stavebných prác. Investor zabezpečí premiestnenie súsošia tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

5.      Pred začatím výkopových prác je potrebné požiadať  Mesto Žiar nad Hronom o Povolenie zvláštneho užívania ciest, miestnych komunikácii a verejných priestranstiev na území mesta Žiar nad Hronom (rozkopávkové povolenie). Po zrealizovaní prác uviesť dotknuté plochy do pôvodného stavu, resp. zabezpečiť rekonštrukciu dotknutých plôch pred objektom súp.č. 409.

6.      Pred začatím akýchkoľvek zemných prác je nutné vytýčenie všetkých existujúcich inžinierskych sietí.

7.      Počas realizácie  stavby dodržiavať ustanovenia vodného zákona.

8.   V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a ich doplnení  v znení neskorších predpisov. 

- Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie alebo zhodnotenie pre potreby investora, resp. ponúknuť inému na zhodnotenie alebo využitie.

- Nevyužiteľné odpady z realizácie stavby preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadu.

9.      SO 02 bude možné začať s jeho realizáciou až po preložke verejného vodovodu e jeho uvedení do prevádzky.

- Pred napojením na verejnú kanalizáciu predložiť StVPS, a.s. k odsúhlaseniu realizačnú dokumentáciu s detailom napojenia na verejnú kanalizáciu.

- Pre vypúšťanie odpadových vôd je stanovený limit v ukazovateli EL max. 30mg/l.

- Pred napojením na verejný vodovod predložiť StVPS, a.s. k odsúhlaseniu realizačnú dokumentáciu s detailom napojenia, výpisom, výpisom armatúr, druhom materiálu a pozdĺžnym profilom pre úsek od napojenia na verejný vodovod po meradlo.

10.  Navrhovaná stavba zasahuje do ochranných pásiem existujúcich energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s.

- Napojenie reštauračno – obchodných jednotiek  bude s jestvujúcej DTS  105 za okresným súdom. Po úprave rozvádzača a pripojení ističa 25A sa káblom AYKY  3x240+120mm2 zemou napoja dve istiace skrine SR. Z istiacich skríň sú napojené RE pre objekty.  V istiacich SR bude hranica majetku SSE-D, a.s. Elektrický prívod  SR  po elektromerový rozvádzač si hradí každý budúci odberateľ na svoje náklady.

-  Stavba je vedená ako vlastná investícia SSE-D, a.s. Pre jej realizáciu je potrebné na SSE-D a.s.  Žiar nad Hronom predložiť projektovú dokumentáciu a štandarte SSE-Da.s. t.j. projektovú dokumentáciu v počte 8 ks, jeden krát v digitálnej forme na CD v súboroch, stavebné povolenie   a vyjadrenia všetkých dotknutých organizácii.

- Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektrickej energie v neprospech ostatných odberateľov, inak  môže v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. dodávateľ elektrickej energie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku elektrickej energie.

- Pri prihlasovaní odberného miesta odberateľ predloží :

-  protokol o kusovej skúške  elektromerového rozvádzača

-  správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického prívodu do ER

- doklad o zaplatení pripojovacieho poplatku v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO.

- Pred pripojením odberného miesta musí odberateľ uhradiť pripojovací poplatok v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, ktorého výška bude stanovená  v zmluve o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy, v závislosti od požadovanej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom . K zmluve   o pripojení je potrebné preložiť:

            - Žiadosť na predpísanom tlačive

 - List vlastníctva (resp. súhlas vlastníka pozemku)

11. Stavebník je pri akýchkoľvek prácach ktorými môžu byť ohrozené, alebo poškodené telekomunikačné zariadenia povinný vykonať všetky objektívne účinné  ochranné opatrenia tým že sa  zabezpečí:

-  pred začatím zemných prác  vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia priamo v teréne

- preukázateľne oboznámenie zamestnancov, ktorý budú vykonávať zemné práce, vytýčenou a vyznačenou  polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

-  upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,

- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vytýčenej polohy zariadenia,

- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,

- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím ( zasypaním),

- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia,

- overenie výškového uloženia zariadenia  ručnými sondami,

- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) vyžiadať si určenie bodu napojenia na adrese Slovak Telekom, a.s. Horná 77, Banská Bystrica.

12. Pred realizáciou stavby je nutné presné vytýčenie existujúceho plynárenského zariadenia, ktoré  zabezpečí na základe objednávky majster údržby potrubných systémov v Žiari nad Hronom.

- Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov realizovať ručne minimálne 1,5 m na každú stranu od osi plynovodov, aby nedošlo k ich poškodeniu.

- Pri osadení stavby a budovaní inžinierskych sietí dodržať platnú legislatívu s dôrazom na zákon č. 656/2004 Z. z., STN 38 6415 a STN 73 6005.

- Ak dôjde pri zemných prácach k odkrytiu plynárenských sietí je potrebné odkontrolovanie miesta odkrytia pracovníkmi SPP, a. s. Odkontrolované musia byť tiež všetky miesta križovania, aj v prípade, že nedošlo k odkrytiu plynovodu. O výsledku kontroly musí byť vyhotovený písomný záznam. Záznam musí obsahovať presnú lokalizáciu miesta kontrolovaného križovania, počet odkontrolovaných križovaní a zvislú vzdialenosť pri križovaní.

-V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na plynár. zariadeniach, ktoré vznikli dôvodu stavebných prác budú tieto na základe objednávky  na náklady  stavebníka odstránené pracovníkmi SPP –D, a.s. PS Žiar nad Hronom.

- Križovanie a súbeh riešiť podľa ustanovení  STN 73 6005. Pri zistení nedodržania tejto normy nebude so strany SPP poskytnuté porealizačné vyjadrenie a bude si nárokovať od stavebníka prekládku tohto zariadenia.

- Na jestvujúci plynovod sa vzťahuje § 10 Energetického zákona č. 656/2004 Z.z.

- K vydaniu kolaudačného rozhodnutia  je nutné doložiť stavebnému úradu porealizačné vyjadrenie od SPP-D a.s. 

13.  Najneskôr do podania návrhu stavebníka na začatie kolaudačného konania požadujeme v súlade s § 66 ods.3 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarno-technické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarna ochrana

14.  Po ukončení stavby je potrebné, aby bola dodaná prevádzkovateľovi VO výkresová dokumentácia SO 10 so zakreslením skutkového stavu.

15. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

16.  Pri stavbe a jej uskutočňovaní je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia § 47 až 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a príslušné slovenské technické normy.

17.  Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.

 

18.  Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.

19.  Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ bude určený výberovým konaním a stavebník ho nahlási stavebnému úradu do 15 dní od jeho výberu. Zhotoviteľ  zabezpečí odborné vedenie stavby.

20.  Stavba bude ukončená najneskôr do 6/2009.

21.  Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby.

22.  Po ukončení stavebných prác v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.

23.  Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

 

II. Námietky účastníkov konania– nemali námietky.

 

 

 

Odôvodnenie

 

            Dňa 21.8.2008 podala firma DELTA TRADE  ZH, s.r.o., Cintorínska 9, Tlmače – konateľ Ján Dudášik Ing., ktorú zastupuje na základe splnomocnenia Ing. František Víťazka Ing. - STAVIT inžiniersko architektonické služby, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom žiadosť o vydanie stavebného povolenia na  stavbu „Polyfunkčné centrum námestia Matice Slovenskej Žiar nad Hronom“ na pozemkoch parc. č. C KN 1944/3, 1944/1 a 656/1 v katastrálnom území Žiar nad Hronom na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 25.2.2008 číslo spisu 3864/2007 stavebným úradom – Mestom Žiar nad Hronom.  Dňom 21.8.2008 bolo začaté stavebné konanie.

 

           Vlastníkom  dotknutých nehnuteľností  podľa Výpisu z listu vlastníctva č. LV 1136 vydaného Správou katastra v Žiari nad Hronom  sú pozemky parc.č. C KN 1944/3, 1944/1 a 656/1 v katastrálnom území Žiar nad Hronom vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom. Stavebník má k predmetným pozemkom iné právo t.j. uzavretú Nájomnú zmluvu zo  dňa 1.12.2007. Podmienky zmluvy je nutné rešpektovať v plnom rozsahu.

 

            Stavebný úrad dňa 1.10.2008 oznámil známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného  konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou a upustil od ústneho pojednávania Účastníci konania, dotknuté orgány a dotknuté orgány štátnej správy v 7-dňovej lehote neuplatnili námietky.  

           Predložená žiadosť bola  preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62   stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti,  ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

 

K projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie sa písomne vyjadrili:

- ObÚ ŽP – ŠVS, Banská Štiavnica, stále pracovisko Žiar nad Hronom - vyjadrenie podľa §28 vodného zákona č.2008/01241/ZH zo dňa 11.8.2008 – stanovisko súhlasné, podmienky budú rešpektované v stavebnom povolení na dopravné stavby Parkoviská a spevnené plochy.

- ObÚ ŽP – ŠSOO, Banská Štiavnica, stále pracovisko Žiar nad Hronom  č.2008/01250/ZH zo dňa 29.7.2008 – súhlasné a podmienky sú vo forme odporúčania.                            

- ObÚ ŽP – ŠSOH, Banská Štiavnica, stále pracovisko Žiar nad Hronom  č.2008/001242-002/ZH zo dňa 28.8.2008 – stanovisko súhlasné, podmienky sú rešpektované v bode I/6 výrokovej časti rozhodnutia.  

- OR HaZZ, Žiar nad Hronom č. ORHZ –756/2008 zo dňa 2.9.2008 – stanovisko súhlasné, podmienky sú rešpektované v bode I/11 výrokovej časti rozhodnutia.

­- SSE-D, a.s. Žilina č.P20202008070368 zo dňa 3.9.2008 – stanovisko súhlasné a podmienky sú rešpektované v bode I/8 výrokovej časti rozhodnutia.

- SPP-distribúcia, a.s. LC Prievidza č. 1007/2008/Sá zo dňa 4.7.2008 – stanovisko súhlasné  a podmienky sú rešpektované v bode I/10.

- StVPS, a.s. Závod 06 Zvolen zo dňa 26.8.2008 č. 2304/2008 -  stanovisko súhlasné, podmienky sú rešpektované v bode I/7 výrokovej časti rozhodnutia.

- Slovak Telekom, Bratislava, a.s. č.1848/2008 zo dňa  7.8.2008 – stanovisko súhlasné  a podmienky sú rešpektované v bode I/9.

- Teplo s.r.o., dňa 31.7.2008 č. 41/2008/Sá – stanovisko súhlasné bez podmienok.

- Mestský úrad, odbor životného prostredia  Žiar nad Hronom zo dňa 30.9.2008 č.s: 3979/2008 – stanovisko súhlasné bez podmienok.

- Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o.  Žiar nad Hronom – pripomienky týkajúce sa verejného osvetlenia sú riešené v PD a podmienka týkajúca sa realizácie VO  je rešpektovaná v bode I/11 výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Stavebník uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav v hodnote  2000,-Sk.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

 

Poučenie:

 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na  Mesto Žiar nad Hronom.

Po vyčerpaní riadnych  opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom, podľa § 247 ods.2, Občianskeho súdneho poriadku.

 

 

 

Mgr. Ivan Černaj

                                                                                                       primátor

 

 

 

 

 

Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona vydáva  stavebné povolenie verejnou vyhláškou.

Na základe toho bude rozhodnutie vyvesené na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom na dobu 15 dní odo dňa zverejnenia  jeho vyvesenia. Vyvesenie bude zverejnené vyhlásením v mestskom rozhlase. Vydanie povolenia bude zverejnené aj na  internete.


Novinky

11.11.2019 10:08:06 Naše mesto

November bude teplý a vlhký

V týždni na rozhraní októbra a novembra sme v našom regióne zaznamenali veľké výkyvy teploty vzduchu. Mrazivé boli noci i ...

05.11.2019 12:16:06 Naše mesto

Tohtoročný Deň techniky na SSOŠT

V utorok 29. októbra sa už po štvrtýkrát na pôde Súkromnej strednej odbornej školy technickej konal Deň techniky. Akciu navštívilo ...

30.10.2019 10:59:46 Naše mesto

Odkrývame históriu: Kachľové pece v kaštieli

Pec dávajúca teplo a využívaná pri príprave jedál bola a je jednou zo základných súčastí každého obytného objektu. Od toho ...

29.10.2019 10:23:13 Šport

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan v Žiari

Minulý týždeň v stredu sa primátor mesta Peter Antal a zástupcovia HKM MŠK i prevádzkovatelia zimného štadióna stretli na pôde ...

29.10.2019 07:57:48 Naše mesto

Blíži sa Sviatok všetkých svätých. Ak môžete, zájdite na cintorín pešo

V piatok 1. novembra sa kroky väčšiny Slovákov vyberú na cintoríny, kde si uctia Sviatok všetkých svätých a následne 2. ...

28.10.2019 11:42:53 Naše mesto

Čaká nás výrazný zlom v počasí

Posledná októbrová dekáda nám prinášala zväčša slnečné a veľmi teplé počasie „babieho leta“. Maximálne denné teploty tak prekonávali teplotné rekordy. ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky