Dnes je 23.10.2019, meniny má Alojzia.   

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva - aj s videozáznamom

Zverejnené: 16.12.2010 08:42:17 |   | vytlačiť
obr: Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva - aj s videozáznamom

Na poslednom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v stredu 15. decembra, zložil svoj sľub znovuzvolený primátor Černaj i poslanci mestského zastupiteľstva.

V úvode zasadnutia oboznámila prítomných s výsledkami volieb predsedníčka volebnej komisie, Magdaléna Jánošková. Ako prvý zložil sľub primátor mesta Ivan Černaj, ktorého postupne nasledovali noví i staronoví poslanci. Černaj je primátorom Žiaru nad Hronom už tretie volebné obdobie. „Prvé volebné obdobie bolo štartovacie, druhé patrilo investičným projektom a nasledujúce možno nazvať ako tretí rozmer mesta," povedal v príhovore.

Na decembrovom zastupiteľstve sme sa dozvedeli aj meno nového viceprimátora. Tento post môže zastávať iba poslanec MsZ, pričom do funkcie ho menuje primátor. Keďže Roman Zaťko v tomto volebnom období nebude zastávať funkciu poslanca MsZ, novým viceprimátorom mesta Žiar nad Hronom sa tak na nasledujúce štyri roky stal Peter Antal. „Dojmy a plány sú v tejto chvíli rozpačité, keďže je na mňa prenesená veľká zodpovednosť. Vzhľadom k tomu, že v mestskom zastupiteľstve som už štvrté volebné obdobie, život mesta, mestského úradu a mestského zastupiteľstva poznám dostatočne. Myslím, že dôveru, ktorú do mňa primátor vkladá, nesklamem. S primátorom sme sa zároveň dohodli, že náš vzťah bude odlišný oproti vzťahu, ktorý mal s mojím predchodcom. Moje pracovné nasadenie bude podstatne menšie, ako mal predchádzajúci zástupca a viac-menej to bude funkcia ad hoc pre rôzne činnosti o meste. Čiže nebude to trvalý pomer k mestu."

Jedným z decembrových bodov programu bolo aj poverenie poslanca, ktorý bude v prípadoch uvedených v § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ. Žiarski poslanci touto úlohou poverili Stelu Šeševičkovú.

Na zasadnutí sa zúčastnil i nový riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom, kpt. Mgr. Róbert Legíň.

Z dôvodu nutnosti zabezpečenia občianskych obradov je potrebné, aby MsZ schválilo poslancov, ako aj neposlancov, ktorí budú zabezpečovať tento výkon. V nasledujúcom volebnom období budú túto funkciu zastávať poslankyne Veronika Balážová a Stela Šeševičková a neposlanec Roman Zaťko, ten však s výnimkou vykonávania aktov uzatvárania manželstva.

Najbúrlivejšiu diskusiu medzi poslancami vyvolal návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, ktoré podľa zákona musí prerokovávať mestské zastupiteľstvo každý rok. Sadzby dane v návrhu nariadenia sú určené v súlade so zákonom o miestnych daniach. Pri dani z pozemkov rozdiel sadzieb nepresahuje päťnásobok medzi najnižšou a najvyššou sadzbou, pri dani zo stavieb štyridsaťnásobok, pri dani z bytov a nebytových priestorov desaťnásobok. I keď niektorí poslanci nesúhlasili s navrhovaným VZN, ktoré niektoré dane zvyšuje, nakoniec bolo trojpätinovou väčšinou schválené. Peter Dubeň, poslanec: „Ja som sa hlasovania zdržal. Mal som inú myšlienku a mienku o tomto VZN, pretože si myslím, že zvýšenie daní o takmer 20 percent je dosť veľké. Čo je dôležité a po čom teraz ako poslanci pôjdeme, je hľadanie rezervy vo výdajovej položke mestského rozpočtu, a tým ušetriť alebo dorovnať schodok v podielových daniach, ktoré plynú zo štátu. Toto je teda moja myšlienka a myslím si, že sa k nej priklonia aj ostatní poslanci, ktorým záleží na tom, aby mesto napredovalo minimálne v takých rozmeroch ako doteraz. Predpokladám, že na najbližšom zasadnutí MsZ sa v komisiách zídu odborníci nielen z radu poslancov, ale aj spomedzi občanov, a budeme tak dôsledne sledovať každú výdajovú položku mestského rozpočtu." Vyjadrenie poskytol aj hlavný ekonóm mesta, Juraj Gallo: „Pre mesto znamená prijatie spomínaného VZN to, že situáciu, v ktorej sa teraz samosprávy ocitajú, sa nám podarí zvládnuť. Aby sme mali predstavu, čo vlastne kríza spôsobila mestu: v roku 2008 sme mali príjem zo štátu 4 979 087 eur na podielových daniach. V roku 2009 to padlo na 4 315 209 eur, čiže už vtedy museli prísť výrazné opatrenia. V roku 2010 je náš príjem 3 485 361 eur. Je to obrovský prepad, ktorý sa v rámci štátu udial. Zotrvačnosť tohto bude ešte nejakú dobu trvať. Prognóza na budúci rok je stále iba niekde na úrovni 4,3 milióna eur, a to nemáme istotu. Dva roky sa nám podarilo preklenúť aj vďaka tomu, že sme si financie usporili. Zákon od nového roka neumožňuje bežný rozpočet vyrovnávať prebytkami z minulých rokov. V tejto chvíli to tak má dve strany. Na príjmovej stránke rozpočtu sa nám podarí dostať viac peňazí, ale, samozrejme, aj ekonomická situácia nás zaväzuje, aby sme stále, čo sa týka výdajovej stránky, túto oblasť riešili a kde sa dá, hľadať rezervy a riešenia, aby sme čo najefektívnejšie riadili mesto. Aby sme služby, ktoré pre občanov poskytujeme zachovali, bolo prijatie tohto VZN nevyhnutné. Je to však to posledné riešenie, ktoré sme chceli urobiť. Každý správca programového rozpočtu musí v tejto chvíli škrtnúť 10 tisíc eur, čo znamená spolu 100 tisíc eur. Bude to mať aj dopad na niektoré aktivity v meste, ale nebudú až tak bolestné, ako keby dnes poslanci toto VZN neschválili."

Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční už v novom roku so zmeneným časom - poslanci odhlasovali, že zasadnutia sa budú začínať o štrnástej hodine.

Aktuálny zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom:

Volebný obvod č. 1: Mgr. Monika Balážová, PaedDr. Veronika Balážová, Ing. Dušan Bosák, MUDr. Richard Rišňovský, Mgr. Martin Sklenka
Volebný obvod č. 2: Mgr. Peter Antal, Ing. Peter Dubeň, Stela Šeševičková, Jozef Tomčáni, Ing. Ján Vinarčík
Volebný obvod č. 3: Ing. Mária Biesová, MUDr. Lýdia Cígerová, Mgr. Katarína Dekýšová, Ing. Rastislav Uhrovič, Emil Vozár
Volebný obvod č. 4: Mgr. Norbert Nagy, Ing. Stella Víťazková
Volebný obvod č. 5: Mgr. Marek Rakovský, Ing. Michal Žurav

Z decembrového zasadnutia MsZ: Výsledky volieb prečítala presedníčka volebnej komisie, Magdaléna Jánošková  Z decembrového zasadnutia MsZ: Poslanec Peter Antal  Z decembrového zasadnutia MsZ: Poslankyňa Monika Balážová  Z decembrového zasadnutia MsZ: Poslankyňa Veronika Balážová

Z decembrového zasadnutia MsZ: Poslankyňa Mária Biesová  Z decembrového zasadnutia MsZ: Poslanec Dušan Bosák  Z decembrového zasadnutia MsZ: Poslankyňa Lýdia Cígerová  Z decembrového zasadnutia MsZ: Poslankyňa Katarína Dekýšová

Z decembrového zasadnutia MsZ: Poslanec Peter Dubeň  Z decembrového zasadnutia MsZ: Poslanec Norbert Nagy  Z decembrového zasadnutia MsZ: Poslanec Marek Rakovský  Z decembrového zasadnutia MsZ: Poslanec Richard Rišňovský

Z decembrového zasadnutia MsZ: Poslanec Martin Sklenka  Z decembrového zasadnutia MsZ: Poslanec Rastislav Uhrovič  Z decembrového zasadnutia MsZ: Poslanec Ján Vinarčík  Z decembrového zasadnutia MsZ: Poslankyňa Stella Víťazková

Z decembrového zasadnutia MsZ: Poslanec Emil Vozár  Z decembrového zasadnutia MsZ: Poslanec Michal Žurav  Z decembrového zasadnutia MsZ: Za zástupcu primátora bol vymenovaný Peter Antal  Z decembrového zasadnutia MsZ

Z decembrového zasadnutia MsZ: na zasadnutí sa predstavil nový riaditeľ ORPZ, kpt. Mgr. Róbert Legíň  Z decembrového zasadnutia MsZ: na zasadnutí sa predstavil nový riaditeľ ORPZ, kpt. Mgr. Róbert Legíň  Z decembrového zasadnutia MsZ  Z decembrového zasadnutia MsZ

Videozáznam zo zasadnutia

K zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súčasnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. (ďalej „zákon o miestnych daniach"), ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2004. Miestne dane sú fakultatívnou daňou upravenou zákonom o miestnych daniach, ktoré mesto môže zaviesť na svojom území všeobecne záväzným nariadením. Citovaný zákon ustanovil základné pravidlá zdaňovania a splnomocnil obce, ktoré sú správcami tejto dane, aby podľa miestnych podmienok vyberanie týchto daní podrobnejšie ustanovil v uvedenom všeobecne záväznom nariadení. Týka sa to najmä sadzieb daní, základu daní a splatnosti daní. Zdaňovacie obdobie ustanovené zákonom je kalendárny rok. Daň z nehnuteľností sa platí vopred za zdaňovacie obdobie. Rozhodujúcim na vznik daňovej povinnosti a na vyrubenie tejto dane je 1. január kalendárneho roka.

Účasť poslancov na zasadnutí MsZ:

Mgr. Peter Antal - /
Mgr. Monika Balážová - /
PaedDr. Veronika Balážová - /
Ing. Mária Biesová - /
Ing. Dušan Bosák - /
MUDr. Lýdia Cígerová- /
Mgr. Katarína Dekýšová - /
Ing. Peter Dubeň - /
Mgr. Norbert Nagy - /
Mgr. Marek Rakovský - /
MUDr. Richard Rišňovský - /
Mgr. Martin Sklenka - /
Stela Šeševičková - O
Jozef Tomčáni - O
Ing. Rastislav Uhrovič - /
Ing. Ján Vinarčík - /
Ing. Stella Víťazková - /
Ing. Emil Vozár - /
Ing. Michal Žurav - /Legenda:

/ - účasť na zasadnutí
O - ospravedlnená neúčasť na zasadnutí
N - neospravedlnená neúčasť na zasadnutí

Súvisiace sekcie: 


Novinky

15.10.2019 08:53:22 Naše mesto

Žiarska nemocnica zrekonštruovala oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom vyše dva mesiace rekonštruovala svoje priestory a pripravila nové zázemie pre pacientov a zamestnancov ...

14.10.2019 13:07:36 Kultúra

Na spoluprácu s Karlom Gottom spomína aj žiarsky producent Janko Kulich

V utorok 1. októbra odišiel navždy vo veku 80 rokov do hudobného neba Karel Gott, najvýznamnejší a najpopulárnejší spevák v ...

14.10.2019 09:16:42 Naše mesto

Prichádza babie leto 

Dážď, hmla, vietor, mráz aj také počasie bolo počas prvej októbrovej dekády. Sobota 5. októbra bola jedna z najnepriaznivejších víkendových ...

09.10.2019 10:12:19 Kultúra

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 8.ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2019/2020 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 8. ročník. ...

08.10.2019 13:50:41 Šport

Basketbal: Výhra na domácej palubovke v prvom zápase sezóny

MŠK BK Žiar nad Hronom - BK ŠKP ŠTART Bratislava 71:53 (22:7,32:22,55:38) Body: Mokráň 20, Obert 19, Dolník 11, Mátych ...

08.10.2019 10:41:43 Naše mesto

Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v domácnostiach počas vykurovacej sezóny je predovšetkým nedbanlivosť a nevedomosť občanov, nesprávna inštalácia a prevádzka tepelných ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu