Územné konanie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.

Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady:

 • návrh na vydanie územného rozhodnutia,
 • doklad o uhradení správneho poplatku,
 • zoznam známych účastníkov územného konania,
 • stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a mesta,
 • súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.

Vybavuje: Stavebný úrad, VI. poschodie OÚ, č. d. 90, 91 a 92

Ing. Marcela Maliková, tel.: 045/678 71 49, e-mail: marcela.malikova@ziar.sk
Lýdia Tóthová
, tel.: 045/678 71 49, e-mail:lydia.tothova@ziar.sk
Lívia Krajmerová
, tel.: 045/678 71 12, e-mail: livia.krajmerova@ziar.sk
Bc. Eliška Pittnerová, tel.: 045/678 71 12, eliska.pittnerova@ziar.sk
Ing. Alexandra Rozenbergová, tel: 045/ 678 71 88, alexandra.rozenbergova@ziar.sk
Mgr. Radka Pačová, tel.: 045/678 71 88, e-mail: radka.pacova@ziar.sk

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a podľa rozpočtových nákladov
Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní.


Súbory na stiahnutie:

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia .pdf, .doc
 • Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia .pdf, .doc
 • Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny .pdf, .doc
 • Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia .pdf, .doc
 • Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 120 a upustenie od územného rozhodnutia .pdf, .doc
 • Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere .pdf, .doc
 • Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .pdf, .doc

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png