Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.07.2022, meniny má Diana.   

Preskočiť navigáciu

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 82/2022 zo dňa 23.6.2022 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom bude mať 19 poslancov, ktorí sa budú voliť v 5 volebných obvodoch.

Vo volebnom obvode číslo 1 – Etapa, ktorý zahŕňa:

 • volebný okrsok č. 10 – Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10
 • volebný okrsok č. 11 – Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10
 • volebný okrsok č. 12 – Základná škola, Jilemnického 2
 • volebný okrsok č. 13 – Základná škola, Jilemnického 2

sa volí 5 poslancov.

Vo volebnom obvode číslo 2 – Stred, ktorý zahŕňa:

 • volebný okrsok č. 6 – Súkr. stred. odb. škola pedagogická EBG, Nám. Matice slovenskej 23
 • volebný okrsok č. 7 – Základná škola, Dr. Janského 2
 • volebný okrsok č. 8 – Základná škola, M. R. Štefánika 17
 • volebný okrsok č. 9 – Základná škola, M. R. Štefánika 17

sa volí 5 poslancov.

Vo volebnom obvode číslo 3 – Centrum II + stará časť mesta, ktorý zahŕňa:

 • volebný okrsok č. 1 – Základná škola s MŠ Š. Moysesa, A. Kmeťa 4
 • volebný okrsok č. 3 – Gymnázium, J. Kollára 2
 • volebný okrsok č. 4 – Gymnázium, J. Kollára 2
 • volebný okrsok č. 5 – Pohronské osvetové stredisko, Dukelských hrdinov 21

sa volí 5 poslancov.

Vo volebnom obvode číslo 4 – Pod vršky, ktorý zahŕňa:

 • volebný okrsok č. 14 – Mestské kultúrne centrum, SNP 119
 • volebný okrsok č. 15 – Mestské kultúrne centrum, SNP 119

sa volia 2 poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 5 – IBV + Šášovské Podhradie, ktorý zahŕňa:

 • volebný okrsok č. 2 – Materská škola, Rudenkova 1
 • volebný okrsok č. 16 – Kultúrny dom Šášovské Podhradie

sa volia 2 poslanci.


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7.00 do 20.00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Na čítanie: