Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 28.11.2022, meniny má Henrieta.   

Preskočiť navigáciu

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov

Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29. októbra 2022

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa konajú 29. októbra 2022 podľa zákona č. 180/2014  Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Z uvedeného vyplýva, že oprávnený volič môže podať žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke mestskej volebnej komisie mesta svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách mesta svojho trvalého pobytu.

Zapisovateľka mestskej volebnej komisie – Ing. Ivana Martincová, 045/678 71 25, 0905 539 240 alebo Erika Rajčanová, 045/678 71 57. 

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania je možné podať od pondelka 24. októbra 2022 od 8.00 do piatku 28. októbra 2022 najneskôr do 12.00 hod.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

 • a) meno a priezvisko
 • b) rodné číslo
 • c) adresa trvalého pobytu
 • d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča
 • e) telefonický kontakt

Utvorenie špeciálnej volebnej komisie

Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania oprávnených voličov podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 sa pre každý volebný obvod zriaďuje špeciálna volebná komisia.

Z uvedeného vyplýva, že politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom môže primátorovi mesta v termíne do nedele 09.10.2022 do 24:00 hod. delegovať jedného člena (bez náhradníka) do špeciálnej volebnej komisie, a to listinne alebo elektronicky (e-mailom).

Kontaktná osoba:        

Erika Rajčanová - 045/678 7157, 0905 938 399, e-mail: erika.rajcanova@ziar.sk


Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na primátora mesta

 1. Peter Antal, Mgr., nezávislý kandidát
 2. Petra Mazúrová, nezávislá kandidátka

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov MsZ 

Volebný obvod č. 1 – Etapa

 1. Monika Balážová, Mgr., nezávislá
 2. Veronika Balážová, PaeDr., Národná koalícia/nezávislí kandidáti
 3. Tomáš Fábry, Mgr., nezávislý
 4. Peter Lapin, nezávislý
 5. Martin Martinča, nezávislý
 6. Martin Sklenka, Ing., Republika
 7. Branislav Šťastný, Ing., nezávislý
 8. Jela Šuleková, Mgr., nezávislá
 9. Adriana Tatárová, Smer – sociálna demokracia

Volebný obvod č. 2 – Stred

 1. Stanislav Bazalík, Republika
 2. Branislava Beňová, Mgr., nezávislá
 3. Peter Dubeň, Ing., nezávislý
 4. Ľubomír Hrabaj, Bc., nezávislý
 5. Jakub Košta, nezávislý
 6. Ladislav Kukolík, MUDr., nezávislý
 7. Štefan Kysel, Ing., Národná koalícia/nezávislí kandidáti
 8. Norbert Nagy, Mgr., nezávislý
 9. Miroslav Rybársky, Ing., nezávislý
 10. Monika Salayová, Mgr., nezávislá
 11. Stela Šeševičková, Hlas – sociálna demokracia
 12. Ján Valent, Mgr., nezávislý
 13. Peter Varga, Ing., nezávislý
 14. Ľuboš Žilinčár, Ing., nezávislý

Volebný obvod č. 3 – Centrum II + stará časť mesta

 1. Mária Biesová, Ing., nezávislá
 2. Gabriela Hajdoniová, Mgr., MPH, nezávislá
 3. Jana Lauková, Ing., Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
 4. František Páleník, Mgr., nezávislý
 5. Patrik Sabol, Hlas – sociálna demokracia
 6. Rastislav Uhrovič, Ing., nezávislý
 7. Róbert Vašina, Hlas – sociálna demokracia
 8. Emil Vozár, Ing., nezávislý
 9. Zdenko Záhorec, nezávislý

Volebný obvod č. 4 – Pod vršky

 1. Dušan Berkeš, Ing., nezávislý
 2. Vladimír Hrabaj, Bc., nezávislý
 3. Juraj Kubík, Bc., Národná koalícia/nezávislí kandidáti
 4. Štefan Muha, Ing., Bc., Smer – sociálna demokracia
 5. Renáta Stančeková, Ing., nezávislá 
 6. Stella Víťazková, Ing., nezávislá

Volebný obvod č. 5 – IBV + Šášovské Podhradie

 1. Štefan Baranec, Ing., nezávislý
 2. Vladimír Fabo, Mgr., nezávislý
 3. Martin Kicko, Ing., Hlas – sociálna demokracia
 4. Roman Klacek, nezávislý
 5. Juraj Krátky, Ing., Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
 6. Júlia Kúšová, nezávislá
 7. Peter Lipták, Ing., nezávislý
 8. Anna Líšková, Mgr., nezávislá
 9. Jarmila Sedláková, Smer – sociálna demokracia
 10. Miroslav Vrban, Mgr., Slovenská národná strana

Oznam o počte obyvateľov

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje, že ku dňu 18. 07. 2022 má 17 284 obyvateľov.

Z uvedeného, minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a voľby primátora mesta je 200 podpisov.


Oznam pre politické strany a koalície: Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva. Taktiež môže do okrskovej volebnej komisie delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok, ak v okrskovej volebnej komisii nemá zastúpenie.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta do štvrtku 22. septembra 2022 do 24.00 hod.


Oznam pre politické strany a koalície: Mestská volebná komisia

Do mestskej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia do utorka 30.08.2022 do 24.00 hod.


Menovanie zapisovateľky mestskej volebnej komisie

Na čítanie:


Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 82/2022 zo dňa 23.6.2022 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom bude mať 19 poslancov, ktorí sa budú voliť v 5 volebných obvodoch.

Vo volebnom obvode číslo 1 – Etapa, ktorý zahŕňa:

 • volebný okrsok č. 10 – Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10
 • volebný okrsok č. 11 – Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10
 • volebný okrsok č. 12 – Základná škola, Jilemnického 2
 • volebný okrsok č. 13 – Základná škola, Jilemnického 2

sa volí 5 poslancov.

Vo volebnom obvode číslo 2 – Stred, ktorý zahŕňa:

 • volebný okrsok č. 6 – Súkr. stred. odb. škola pedagogická EBG, Nám. Matice slovenskej 23
 • volebný okrsok č. 7 – Základná škola, Dr. Janského 2
 • volebný okrsok č. 8 – Základná škola, M. R. Štefánika 17
 • volebný okrsok č. 9 – Základná škola, M. R. Štefánika 17

sa volí 5 poslancov.

Vo volebnom obvode číslo 3 – Centrum II + stará časť mesta, ktorý zahŕňa:

 • volebný okrsok č. 1 – Základná škola s MŠ Š. Moysesa, A. Kmeťa 4
 • volebný okrsok č. 3 – Gymnázium, J. Kollára 2
 • volebný okrsok č. 4 – Gymnázium, J. Kollára 2
 • volebný okrsok č. 5 – Pohronské osvetové stredisko, Dukelských hrdinov 21

sa volí 5 poslancov.

Vo volebnom obvode číslo 4 – Pod vršky, ktorý zahŕňa:

 • volebný okrsok č. 14 – Mestské kultúrne centrum, SNP 119
 • volebný okrsok č. 15 – Mestské kultúrne centrum, SNP 119

sa volia 2 poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 5 – IBV + Šášovské Podhradie, ktorý zahŕňa:

 • volebný okrsok č. 2 – Materská škola, Rudenkova 1
 • volebný okrsok č. 16 – Kultúrny dom Šášovské Podhradie

sa volia 2 poslanci.


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7.00 do 20.00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Na čítanie: