Dnes je 29.01.2020, meniny má Gašpar.   

Preskočiť navigáciu

Vytvorenie vyhradených parkovacích miest pre BSD, SBD, SVB

Rozhodnutie o vyhradení priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska alebo odstavnú plochu pre osobné motorové vozidlo vydáva mesto Žiar nad Hronom na základe písomnej žiadosti v zmysle Rozhodnutia primátora mesta Rh - 01/13 - Povoľovanie vyhradených parkovacích miest.

Spoločenstvo vlastníkov bytov si môže vybudovať na pozemkoch vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom parkovacie miesta na základe žiadosti, ktorú podáva predseda spoločenstva resp. písomne poverený zástupca spoločenstva vlastníkov bytov na Mestský úrad v Žiari nad Hronom. Pozemok sa prenajíma vcelku, a to za 1 €/rok/spevnenú plochu, pričom pre spoločenstvo, ktoré si parkovacie miesta vybuduje, bude konkrétny počet parkovacích miest k dispozícii 24 hodín denne po dobu 15 rokov.

Stavebno-technické a rozmerové podmienky:

 • preferovaná povrchová úprava je zámková dlažba na celej ploche budúceho odstavného státia; vo výnimočných prípadoch môže byť povolená kombinácia zámkovej dlažby s iným už existujúcim povrchom, pričom podiel novovytváranej spevnenej plochy na celkovej ploche novovytváraných odstavných a parkovacích miestach musí byť najmenej 50 %;
 • požadovaný počet nových miest je najmenej 5 (päť) odstavných miest; vo výnimočných prípadoch stiesnených podmienok (nedostatok priestoru) môže byť tento počet znížený najviac na 2 (dve) miesta;
 • maximálne využitie dispozičnej plochy; v prípade možnosti vybudovania väčšieho počtu parkovacích miest ako je požiadavka spoločenstva, je potrebné zvyšné miesta obsadiť záujemcami z iných spoločenstiev;
 • uprednostňovaný typ parkovacieho miesta - kolmé s min. šírkou 2,60 m a dĺžkou 5,0 m, pričom musí byť dodržaná minimálna šírka jazdného pásu na zachádzanie a vychádzanie na/z parkovacieho miesta:
  • a) v prípade existencie pevnej prekážky resp. odstavených vozidiel za jazdným pásom min. 5,50 m (dĺžka spolu s parkovacím miestom je potom min. 10,50 m)
  • b) v prípade možnosti využitia previsu vozidla min. 5,0 m (pevná prekážka je od okraja jazdného pásu vo vzdialenosti väčšej ako 1,0 m, potom je dĺžka spolu s parkovacím miestom min. 10,0 m)
 • šírka krajných parkovacích miest musí byť zväčšená min. o 0,25 m, t. j. pri kolmom parkovaní min. na 2,85 m;
 • požadované sú nájazdové cestné betónové obrubníky v hrúbke 150 mm, v dorazovej časti v hrúbke 100 mm a bočné oporné obrubníky v odôvodnených prípadoch v hrúbke 50 mm;
 • odvodnenie odstavnej plochy musí byť zabezpečené do existujúcej siete mestskej kanalizácie prostredníctvom samovoľného odtoku dažďovej vody alebo vybudovaním zberného systému s jeho prepojením do kanalizácie;

Všetky podmienky výstavby, náhradnej výsadby a užívania budú dohodnuté v nájomnej zmluve.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o vytvorenie vyhradených parkovacích miest pre BSD, SBD, SVB,
 • projektová dokumentácia vypracovaná oprávneným projektantom z odboru stavebného inžinierstva, dopravných stavieb alebo konštrukcií inžinierskych stavieb,
 • výpis zo zápisnice zo zhromaždenia spoločenstva,
 • prezenčná listina zo zhromaždenie spoločenstva,
 • vyjadrenie dotknutých bytových spoločenstiev.

Pozn.: Vybavenie žiadosti je podmienené vyjadreniami Stavebného úradu v Žiari nad Hronom, Odboru životného prostredia na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, Okresného dopravného inšpektorátu Žiar nad Hronom a správcov inžinierskych sietí.


Vybavuje: Ing. Miloslav Baranec
Kontakt: I. poschodie MsÚ č. d. 15, tel.: 045/678 71 43, mobil: 0917 857 165, e-mail: miloslav.baranec@ziar.sk 
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: individuálna


Súbory na stiahnutie: